КОМПОНЕНТНО- СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

С. А. Волгіна

Анотація


Стаття аналізує структуру готовності до професійного самовдосконалення та види компонентів, запропоновані для визначення такої структури ( мотиваційний, пізнавальний, емоційний, вольовий та ін.). Розкрито підходи до визначення змісту структури готовності до професійного самовдосконалення та критерії діяльності людини у процесі формування готовності до професійного самовдосконалення. Зосереджено увагу на наявності у студентів вищих навчальних закладів інтегрованої системи знань, умінь та навичок у процесі здійснення професійного самовдосконалення. Подано характеристику показників  готовності до формування цього феномену.


Ключові слова


готовність; компоненти готовності; критерії готовності; показники готовності; професійне самовдосконалення; рівні сформованості; структура готовності

Посилання


Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. – М.: 1991. – 158 с.

Дж. Фэйдимен. Личность: теории, эксперименты, упражнения / Дж. Фейдимен, Р. Фрейджер.- сПб.: Прайм- ЕВРОЗНАК, 2002. – 864 с.

Иммануил Кант. Сочинения в шести томах. Том 2. — М., 1964 – c. 28.

Каган М. С. Человеческая деятельность. - М., Политиздат, 1974. – 328 с.

Карпов А.В., Скитяева И.М. Психология рефлексии. - М.: Институт психологии

РАН, 2002. - 320 с.

Клименко Г. А. / Формирование готовности студентов педагогического вуза к профессиональному самосовершенствованию :автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / Галина Анатольевна Клименко. – Пенза, 2009. – 22 с.Торубара О. М. / Формування готовності у майбутніх вчителів трудового навчання до використання інформаційних технологій / Дис. доктора пед. наук: 13.00.04/ Олексій Миколайович Торубара. – Чернігів, 2009. – 442 с.

Чиж С. Г. / Формування готовності майбутніх учителів-словесників до диференційованого навчання молодших підлітків : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Світлана Георгіївна Чиж . – Одеса : Б.в., 2002 . – 20 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х