ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ПІДГОТОВЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ

В. І. Бобрицька

Анотація


У статті визначено законодавче, теоретичне й практичне підґрунтя у здійсненні державної кадрової політики України з урахуванням сучасних викликів, що пов’язані з інтеграцією національної системи освіти до європейського освітнього і наукового просторів; надано тлумачення поняття «державна кадрова політика України у сфері освіти» як сукупності принципів, способів дій державних органів управління освітою з організації людських ресурсів галузі на основі формування, підтримки і розвитку освітніх цінностей та ідеалів, норм, правил, процедур, здатних забезпечити цілісність та стійкість розвитку системи освіти у відповідності з державними цільовими установками; схарактеризовано стан кадрового забезпечення системи освіти на основі сучасних моніторингових досліджень з досліджуваного питання; виокремлено підходи, які забезпечать європейський вимір у формуванні державної кадрової  політики України у підготовці працівників для системи освіти.


Ключові слова


державна кадрова політика України; європейський освітній і науковий простори; підготовка працівників для системи освіти

Посилання


Біла книга національної системи освіти України /Академія педагогічних наук України; за ред. В. Г. Кременя. – К., 2009. – 186 с.

Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми і перспективи розвитку [наукова доповідь]. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.academy.dov.ua/ogoloshennja/koment-intekprezident/d1.pdf.

Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР. ). – 2014. – № 37 – 38. – Ст. 2004 (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014). – Розд. Х, ст. 55, п. 4, п. 9.

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо освіти, науки та інтелектуальної власності. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=62353&cat_id=62297.

Концепція розвитку освіти України на 2015 – 2025 роки (проект). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України [авт. : В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, М. І. Бурда та ін.]; за заг. ред. В. Г. Кременя. – К.: Пед. думка, 2011. – 304 с.

Національна рамка кваліфікацій. Постанова КМ України від 23 листопада 2011 р. № 1341. Інформаційний ресурс. – Режим доступу: – http://zakon.rada.gov.ua

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (проект). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua