МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Г. М. Артюшин

Анотація


Стаття присвячена обґрунтуванню використання методів інтерактивного навчання у підвищенні кваліфікації співробітників інформаційно-аналітичних підрозділів правоохоронних органів України. Здійснено критичний аналіз  розроблених на сьогодні теоретичних положень щодо інтерактивного навчання. Проаналізовано роботи дослідників, які пропонують використовувати інтерактивні методи навчання у військовій освіті. Обґрунтовано значущість методів інтерактивного навчання у підвищенні кваліфікації співробітників інформаційно-аналітичних підрозділів правоохоронних органів України. Описано методику використання у такій підготовці інтерактивних методів навчання: дискусії, рольової гри та інтерактивної демонстрації. Доведено, що проведення практичних занять на основі методів інтерактивного навчання підвищує результативність підвищення кваліфікації співробітників інформаційно-аналітичних підрозділів правоохоронних органів України.


Ключові слова


військова освіта; інтерактивне навчання; інтерактивність; інформаційно-аналітична робота; методи інтерактивного навчання; підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних органів

Посилання


Артюшин Г. М. Педагогічні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів: навч. посіб. / Г. М. Артюшин. – К.: КіВПС, 2000. – 107 с.

Балаев А. А. Активные методы обучения / А. А. Балаев. – М. : Профиздат, 1986. – 95 с.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. пособ. / А. А. Вербицький. – М. : Высшая школа, 1991. – 207 с.

Вергасов В. М. Активизация мыслительной деятельности студента в высшей школе / В. М. Вергасов. – К. : Выща школа, 1979. – 216 с.

Дем’янюк Ю. А. Формування професійної компетентності військовослужбовців Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ на засадах інтерактивного навчання [Електронний ресурс] / Ю. А. Дем’янюк //Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2012. - № 6. - С. 51-54. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2012_6_14.pdf.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин. – М. : Наука, 1997. – 223 с.

Коротков Е.Н. Активные методы обучения и технологии их применения в учебном процессе высшего военного учебного заведения. / Е.Н. Коротков, Ю.М. Прокофьев. – К.: Издательство КВТИУ, 1988. – 148 с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособ. для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. −272 с.

Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн./ О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 192 с.

Пузырев Е. В. Психолого-педагогические основы активизации познавательной деятельности курсантов и слушателей / Е. В. Пузырев // Материалы научно-методической конференции училища “Развитие творческого мышления слушателей и курсантов – важнейшая задача профессорско-преподавательского состава”. – К.: КВВАИУ, 1990. – С. 10 – 15.

Пулим В. О. Особливості застосування інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі вищих військових навчальних закладів [Електронний ресурс] / В. О. Пулим // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2011. – № 4. – С. 140 – 143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpkhist_2011_4_32.pdf.

Смолкин А.М. Методы активного обучения: науч.-метод. пособие. / А.М.Смолкин. – М.: Высш. шк., 1991. – 176 с.

Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. В. Хуторской – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.

Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов: науч.-метод. пособие. / А.Ф.Эсаулов. – М.: Высшая. школа, 1982. – 223 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua