ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ ТА ЗАКОРДОНОМ

І. Л. Оксенюк

Анотація


У статті представлено порівняльний аналіз системи освіти, професійної підготовки майбутніх фахівців з управління проектами в технічних вищих школах України та закордоном. Розглядається кращий світовий досвід та аналітичне обґрунтування перспектив адаптації його в українських вищих технічних школах. Також представлена порівняльна характеристика систем підготовки фахівців у країнах що розвиваються та з розвиненою економікою.


Ключові слова


професійна підготовка; майбутній фахівець управління проектами; система освіти; технічна вища школа; ситуативний метод, професійна компетентність; безперервна освіта; самостійна робота студента

Посилання


Вірковський А. П. Проблема гуманізації педагогіки в контексті європейської культури // Професійна підготовка педагогічних працівників: Наук.-метод. зб. – Київ-Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т. – 2000. – С. 49–53.

Erskine J. A., Leenders M. R., Mauffette-Leenders L. A. Teaching with Cases. // London, Canada: Research and Publications Division, School of Bussiness Administrstion, The University of Western Ontario. – 1981. – P. 180–229.

Зязюн І. А. Пріоритетні принципи дидактики сучасної професійної освіти // Наук. вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту: Педагогічні науки. – Миколаїв : МДПУ. – 2001. – Вип. IV. – С. 12–17.

Зязюн І. А. Реформа освіти в Японії // Рідна школа. – 1993. – № 8. – С. 67–74.

Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения: Учеб. пособ. – Харьков : УИПА, 2000. – Ч. 1. – 120 с.

Лапузина Е. Н. Кейс-технологии в развитии творческого потенциала специалистов-лидеров // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. пр. –

Харків : НТУ «ХПІ». – 2002. – Вип. 4. – С. 177–180.

Нагірний Ю.П. Фахова підготовка інженерів: діяльнісний підхід: Монография. – Львів: Електрон, 1999. – 180 с.

Robert E. Slavin. Research on Cooperative Learning: an international perspective // Scandinavian Journal of Educational Research. – 1989. – Vol. 33, N 47. – P. 86–94.

Романовський О. Г. Професіоналізм і успішна діяльність // Матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. «Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи». – Київ. – 1999. – С. 232–235.

Романовський О. О. Підготовка громадян до підприємницької діяльності в економічно розвинених країнах (на прикладі США та Німеччини) // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Х. : Каравела. – 1999. – Вип. 2. – С. 62–73.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х