№ 1 (2012)

Зміст

Статті

МОДЕРНІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ PDF
К.І. ГРИЩЕНКО
НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОСТОРУ PDF
Ю.Н. ПАХОМОВ
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ СВІТСИСТЕМИ ГЛОБАЛІЗМУ І ГЛОБАЛЬНОГО ПРОСТОРУ PDF
О.Г. БІЛОРУС
СПЕЦИФІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОСТОРУ PDF
Н.О. ТАТАРЕНКО
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
А.В. ЄРМОЛАЄВ
ГЛОБАЛЬНЕ ЛОГІСТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ХХІ СТОЛІТТІ PDF
І.Б. АНТОНЮК
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУВАННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ PDF
М.І. БИРКА
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
В.Г. БУРЛАКА
ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ЯПОНІЇ PDF
Р.П. ГАВРИЛЮК
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ТЕХНОГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Н.М. ГРУЩИНСЬКА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ СТАДІАЛЬНИХ ЗМІН СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ PDF
А.В. ГУБА
СВІТ 2010-2020 РОКІВ: ДЕЯКІ БАЗОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИМОГИ PDF
М.Г. ДЕЛЯГИН
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ VS ГЛОКАЛІЗАЦІЯ В АЛЬТЕРНАТИВАХ СИМВОЛІЧНОГО УНІВЕРСУМУ PDF
О.Г. ДОМБРОВСЬКИЙ
СУЧАСНА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF
Ю.О. ЗАБАРЕНКО
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н.О. ІВАНЧЕНКО
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ (BSC) PDF
Г.Ф. ІВАНЧЕНКО
РОЛЬ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СВІТОВОГО ПРОСТОРУ PDF
Л.О. КІБАЛЬНИК
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА МІЖНАРОДНУ МІГРАЦІЮ РОБОЧОЇ СИЛИ PDF
І.І. КОВАЛИК
ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РІВЕНЬ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР PDF
В.П. КОЛОСОВА
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ PDF
О.П. КОРНІЙЧУК
ГЛОБАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСТУПНОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ PDF
О.М. КУЛІНІЧ
ГЛОБАЛЬНІ КРИЗОВІ ВПЛИВИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ PDF
О.Д. ЛУК’ЯНЕНКО
АУТСОРСИНГ - ЕФЕКТИВНА ФОРМА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ PDF
Е.И. МАЛАХОВА
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА – БАЗИС СТАЛОГО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ PDF
В.С. МАРКОВСЬКА
ПРОЦЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Т.Є. МІРОШНИЧЕНКО
СЦЕНАРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
О.В. МИХАЙЛОВСЬКА
ЯКІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ PDF
Д.М. ПАЛАМАРЧУК
ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ PDF
З.В. ПІЧКУРОВА, З.І. ГАЛА
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ PDF
А.А. ПРОКОП’ЄВА
МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗРОСТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРАГМАТИЧНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ PDF
Б.М. ПУНЬКО
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ PDF
Т.М. РАТОШНЮК, В.І. РАТОШНЮК, М.А. МАРТИНЮК
ВІД АГРАРНОЇ ДО ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДЕРЖАВИ. УРОКИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ PDF
О.Б. САЛІХОВА
СИСТЕМНА ПАРАДИГМА В СЕКТОРАЛЬНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ PDF
В.В. СИТНІКОВ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
В.Л. СМАГІН, Т.В. МАЙОРОВА
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З РЕГІОНАЛЬНИМИ УГРУПУВАННЯМИ PDF
В.Ф. СОМОВ, А.С. ВАРЕНИК
ФІНАНСОВІ ПОЗИЦІЇ КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Я.М. СТОЛЯРЧУК
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ PDF
Н.М. СТРЕЛЬЧЕНКО
ІМПЕРАТИВИ ГЛОБАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ PDF
С.І. ТКАЛЕНКО
РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СВІТОВОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
О. ФАЙДЕВИЧ
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
А.С. ФІЛІПЕНКО
ВПЛИВ СТАНДАРТІВ БАЗЕЛЬ ІІІ НА БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ НОВИХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
С.О. ХВАЛІНСЬКИЙ
УЯВЛЕННЯ ПРО ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ МОЛОДИХ МЕШКАНЦІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
М.С. ХРУСТАЛЬОВА
ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З АСЕАН В СУЧАСНИХ УМОВАХ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ю.В. ШВЕД-САНАЯ
МЕСТО УКРАИНЫ В МИРОВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ PDF
Л.Б. ШОСТАК, СЕАН ДИНДАР
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю.О. ЮРЧЕНКО
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ PDF
Л.А. ЯРЕМКО


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована