№ 3 (2011)

Зміст

ЕКОНОМІКА

ЄВРОПА ПЕРЕД ВИПРОБУВАННЯМИ PDF
А.К. ОРЕЛ 3-6
ЄВРОПА ПЕРЕД ВИПРОБУВАННЯМИ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Л.О. КОЖАРА 7-8
УКРАЇНА – КИТАЙ: НОВИЙ ЕТАП СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
B.C. БУДКІН 9-10
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО: АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ВЗАЄМОДІЇ В МЕЖАХ ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНОГО ДІАЛОГУ PDF
О.М. ЛОЖАЧЕВСЬКА, А.О. АММАРІ 11-16
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ІДЕОЛОГІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ГЛОБАЛЬНОГО ВПЛИВУ PDF
Н.О. ТАТАРЕНКО 17-21
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
О.М. КУЛІНІЧ 22-25
НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
В.Л. СМАГІН 26-30
РОЗВИТОК КЛАСТЕРІВ ЯК ЧИННИК ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
О.В. СОБКЕВИЧ, А.В. ШЕВЧЕНКО 31-37
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЧИННИКІВ ТА УМОВ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
В.Є. САФОНОВА 38-43
МЕХАНІЗМИ ДОСЛІДЖЕННЯ «ЦИРКУЛЯРНОЇ» МІГРАЦІЇ PDF
Т.Є. МІРОШНИЧЕНКО 44-47
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Б.М. ПУНЬКО 48-55
ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТСТВА З УПРАВЛІННЯ ОБОВ'ЯЗКОМ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАЙМАМИ PDF
О.В. ОЗАРИНА, О.Б. ЧЕРНЕГА, О.Г. КОВАЛЕНКО 56-59
ПОТЕНЦІАЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СЕРЕДНЬОГО ТА БЛИЗЬКОГО СХОДУ PDF
Л.Б. ШОСТАК 60-62
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ПРОСТОРОВОГО РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА PDF
О.І. БОГОСЛАВЕЦЬ, О.Д. КРАЙОВИЙ, І.С. БОГОСЛАВЕЦЬ 63-66
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ВАЛЮТНИХ КРИЗ PDF
Т.Є. МІРОШНИЧЕНКО, А.В. НОСЕНКО 67-71
ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ УРБОДОВКІЛЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ІНТЕГРОВАНИХ КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ МІСТ PDF
Л.П. ГАЛЬПЕРІНА 72-75
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Н.М. ГРУЩИНСЬКА 76-80
ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК PDF
Л.М. ПОБОЧЕНКО, С.С. ГЛУШАЧЕНКО 81-87
МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО PDF
К.В. АНТОНЕНКО, О.І. ТИМОШЕНКО 88-89
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ЕВОЛЮЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НАПЕРЕДОДНІ КРАХУ «СТАРОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ» PDF
І.П. ДЕРЕВ’ЯНКО 90-93
СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО – ІНТЕГРАЦІЙНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КРАЇН В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОЇ СВІТОВОЇ ДИНАМІКИ PDF
І.В. ТАРАНЕНКО 94-99
ПРАЦЯ – ГРОШІ – ПОЛІТИЧНА ВЛАДА: ЗАЧАРОВАНЕ КОЛО? PDF
С.В. КУЗЬМІНОВ 100-104
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Г.Ю. ПАНІКАР 105-110
МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
О.В. ПОЛІЩУК, К.С. БУРДУН 111-113
ПРЯМЕ ІНOЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РOЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
Н.В. РУДЕНКО, А.В. ТКАЧУК 114-121
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
І.І. НАБОК, І.І. ЧАЛНИКОВ 122-124
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Н.О. ІВАНЧЕНКО 125-128
ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ: МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ PDF
А.В. ДУДЧАК 129-132
ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ PDF
Т.М. КУЛІНІЧ 133-137
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ PDF
І.Г. ЛЕБЕДЬ 138-141
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ СПРИЯТЛИВОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА КРЕДИТУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О.І. БІЛИЙ 142-147
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ В УКРАЇНІ PDF
К.С. ВОЗІАНОВ 148-154
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
С.М. ГАЛЕНКО 155-156
СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: ГЕНЕЗА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
А.Я. ГОЛОВКО 157-160
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ PDF
Р.О. КРАЄВИЙ 161-164
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
В.О. КУЛИК 165-168
РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ PDF
Т.А. ЛЕХ 169-172
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ НА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ PDF
О.В. ТОЛУБКО 173-177
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
С.В. ЯНІКІН 178-185

ПРАВО

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО СВОБОДИ СОВІСТІ Й ВІРОСПОВІДАНЬ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 60-Х РР. ХХ СТ. PDF
І.О. АНДРУХІВ, Р.А. КАЛЮЖНИЙ, А.Є. ШЕВЧЕНКО 186-189
ІНСТИТУТ НОТАРІАТУ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА PDF
І.М. СОПІЛКО 190-192
КОДИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ – КРОК ДО РЕАЛІЗАЦІЇ РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН PDF
Я.М. ШАТКОВСЬКИЙ 193-196
МІСЦЕ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
Н.М. КОРЧАК 197-198
МІСЦЕ ПОЛІГРАФА У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД PDF
О.І. МОТЛЯХ 199-201
МИРОВА УГОДА У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ПРОЦЕДУРА УКЛАДЕННЯ PDF
В.П. КОЗИРЄВА 202-207
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
В.М. МАЛИШКО 208-211
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
А.С. ПАЗЕНОК 212-214
НЕОЛІБЕРАЛЬНА СВІТОВА ЕКОНОМІКА ЯК ДЖЕРЕЛО ГЛОБАЛЬНОГО ТЕРОРИСТИЧНОГО КОНФЛІКТУ PDF
О.В. МІКІЧУРОВА 215-218
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ І ЗАГАЛЬНИЙ РАЗБОР ЇЇ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ PDF
АБЫШЛЫ ЛАЧЫН ВЕЗИР ОГЛЫ 219-222

РЕЦЕНЗІЇ

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН СНД: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
В.І. МУНТІЯН 223-224


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована