РОЛЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ПІДВИЩЕННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ЄС

О. О. КУЧЕР

Анотація


У статті розглянуто роль малого та середнього підприємництва у підвищенні енергоефективності на засадах сталого розвитку на основі аналізу досвіду країн ЄС. Визначено роль малого та середнього підприємництва у вирішенні проблем енергоефективності. Представлено характеристику окремих проектів та програм щодо підтримки енергоефективності та сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у цій сфері в країнах ЄС. Особливу увагу приділено дослідженню ефекту мобілізації капіталу малим та середнім підприємництвом, що формує основу середнього класу, виступає в якості основної рушійної сили, здатної впливати на забезпечення сталого розвитку суспільства. Визначено пріоритети стимулювання діяльності малого та середнього підприємництва в ЄС через масштабні інвестиційні програми розвитку, що дозволяє створювати інвестиційні платформи, підвищує привабливість програм енергоефективності, дозволяє досягти економії витрат ресурсів за рахунок ефекту масштабу (у т.ч. шляхом об'єднання проектів у сфері енергоефективності), сприяє диверсифікації ризиків.


Ключові слова


мале та середнє підприємництво; енергоефективність; сталий розвиток; економіка; екологія; суспільство; Європейський Союз; розвинуті країни; принципи; передумови; пріоритети розвитку; програми розвитку; ефект масштабу

Посилання


Галан Н. І. Державна підтримка малих та середніх підприємств в Європейському Союзі // Фінанси України. – 2005. – №5. – С. 147-154.

Гончарова Н.В. Напрями розвитку інтеграційних процесів у сфері фінансової підтримки малого підприємництва / Н.В. Гончарова // Фінанси України. – 2003. – № 7. – С.75-83.

Марфенин Н. Н. Концепция «устойчивого развития» в развитии / Под общей редакцией: Данилова-Данильяна В. И., Степанов С. А. // Россия в окружающем мире: 2002 (Аналитический ежегодник)– Москва : Изд-во МНЭПУ, 2002. – 414 с.

Ольвінська Ю. О. Основні напрями підвищення ефективності функціонування суб’єктів підприємницької діяльності / Ю. О. Ольвінська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. –№12. – С. 167-171.

Офіційний сайт Європейського Парламенту [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurolex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/ com2001_0264en01.pdf

Офіційний сайт Європейської Комісії [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/environment/eussd/

Писарев В.Д. Глобальная стратегия устойчивого развития: опасные тенденции и превентивные меры России / В.Д. Писарев. – Москва, 1999. – 688 с.

Повідомлення Європейської комісії для Європейського парламенту, Ради, Європейського економічного і соціального комітету та комітету регіонів. Енергетика 2020. Стратегіяконкурентоспроможної, сталої і безпечноїенергетики [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://esco-ecosys.narod.ru/2011_5/art160.pdf.

Право Європейського Союзу : навч. посіб. / за заг. ред. [Р. А. Петрова]. – 3-тє вид. змін. і доповн. – К. : Істина , 2010. – 376 с.

Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття»: Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт "Планета Земля", 1992 р.): пер. з англ. – 2-ге вид. – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.

Уманець Т. В. Методи і моделі оцінювання розвитку малого бізнесу: мезо- і мікрорівень: Монографія / Т. В. Уманець, Ю. О. Ольвінська, О. В. Лучакова – Донецьк: «ВІК», 2010. – 250 с.

European Commission. Europe 2020 [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.

European Sustainable Development Network [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sd!network.eu/

The Investment Plan for Europe: Questions and Answers / European Commission[Eлектронний ресурс]. — Режим доступу: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5419_pl.htm


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована