ІНВАРІАНТНО-ПРОСТОРОВИЙ МЕТОД КОДУВАННЯ ДВІЙКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

О. К. Юдін, К. О. Курінь, Р. В. Зюбіна

Анотація


Обґрунтовано доцільність використання методів кодування (відмінних від статистичних) у задачах стиснення даних. Запропоновано метод кодування даних, інваріантний до статистичних — метод інваріантно-просторового кодування (ІПК). Визначено кореляційну ознаку двійкових послідовностей: сумарну бітову кореляцію двійкової послідовності. Визначено процедуру кодування за визначеною кореляційною ознакою, згідно з якою кодуванням ІПК є привласнення двійковій послідовності  її порядкового номера у кореляційній групі. Вперше описано та доведено правило розрахунку порядкового номера ІПК двійкової послідовності в кореляційній групі за значенням сумарної бітової кореляції двійкової послідовності. Вперше описано метод оцінки ефективності процедури стиснення, що забезпечується запропонованим методом кодування. Проведено оцінювання очікуваного мінімального ступеня стиснення для послідовностей різної довжини та виконано порівняння за даним параметром з методами кодування, що належать до класів методів нестатистичного стиснення. Здійснено оцінювання коефіцієнта стиснення для двійкових послідовностей у складі двійкового представлення трансформант дискретного косинусного перетворення. Отримані результати дають змогу зробити висновок про доцільність подальшого використання запропонованого методу кодування двійкових даних у технологіях стиснення.


Ключові слова


стиснення; нестатистичне кодування; кореляційні ознаки; бітова кореляція; кореляційна група; коефіцієнт стиснення

Посилання


Урсул А. Д. Нестатистические подходы в тео-рии информации / А. Д. Урсул // Вопросы кибернетики. — 1967. — № 2. — С. 88–93.

Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / К. Шеннон. — М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1963. — 793 с.

Юдін. О. К. Методи структурного кодування даних в автоматизованих системах управління / О. К. Юдін. — К. : НАУ, 2007.

Юдін О. К. Кодування в інформаційно-комунікаційних мережах: монографія. — К. : НАУ, 2007. — 308 с.

Баранник В. В. Двопризнаковое структурное кодирование массивов двоичных данных / В. В. Ба-ранник, А. К. Юдин // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. — Х. : ХНУРЭ, 2005. — № 133. — C. 64–72.

Юдін О. К. Обґрунтування ефективності двоознакового структурного кодування у двійковому поліадичному просторі / О. К. Юдін // Проблеми інформатизації та управління: збірник наукових праць. — К. :НАУ, 2006. — Вип. 2(17). — С. 137–141.

Юдін О. К. Метод кодування двійкових пос-лідовностей за кількістю бітових переходів / К. О. Курінь, М. Г. Луцький, О. К. Юдін // Науко-ємні технології. — К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012. — № 4 (16). — С. 98-102.

Юдин А. Методы и алгоритмы эффективного сжатия видеоданных на базе стандарта JPEG 2000 / А. К. Юдин, Д. А. Пуха // Защита информации: сборник научных трудов. — К.: НАУ, 2006. — Вып. № 13. — С. 209–214.

Гулак Н. К. Методи підвищення ступеня стиску відеоданих в інформаційних системах кодування зображень: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.06/ МОН; Національний авіаційний університет / Н. К. Гулак. — Київ, 2011. — 191 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ