ПРОСТОРОВЕ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ ВМІСТУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПИТНОЇ ВОДИ

Ю. М. Архангельська, П. О. Приставка, О. Г. Чолишкіна

Анотація


Запропоновано опис побудови тематичних цифрових мап з використанням методу побудови поверхонь на основі методу головних компонент та процедури регуляризації даних та використання лініних комбінацій В-сплайнів, близьких до інтерполяційних у середньому двох змінних. Зазначені сплайни мають підвищений рівень згладжування, що дозволяє отримання моделей, що за своїми властивостями є близькими до регресійних для реалізації в геоінформаційних системах картографічного моніторингу. Наведено тривимірну модель рельєфу місцевості, поверхні вмісту концентрації гідрохімічних показників питної води, що в подальшому були використані для побудови тематичних мап вмісту хімічних сполук у питній воді та прогнозних мап із зазначенням рівня концентрації. Цифрові мапи, отримані за допомогою методу побудови поверхонь, надають можливість візуально оцінити вплив техногенного навантаження території, що досліджується та проводити комплексний просторово-часовий аналіз даних екологічного моніторингу.


Ключові слова


В-сплайни; близькі до інтерполяційних у середньому; територіальний гідрохімічний моніторинг; питна вода

Посилання


Архангельська Ю. М. Просторове моделюван-ня рельєфу місцевості системою RastToDTM / Ю. М. Архангельська, Ю. В. Самарец // Вісник Академії митної служби України. — 2008. — № 3 (39). — С. 98–104.

Васюхин М. И. Алгоритм визуализации картографической информации / М. И. Васюхин. — Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. — 1999. — № 1(5). — С. 44–45.

Новаковский Б. А. Исследование компьютер-ных технологий в экологическом картографирова-нии / Б. А. Новаковский, М. В. Сироватская, Н. И. Тульская // Геоинформатика. — № 1, 1997. — С. 36–43.

Sabin M. A. An Existing System in the Aircraft Industry. The british Aircraft Corporation Numerical Master Geometry System / M. A. Sabin. Proc. Roy. Soc. (London), 1971. — Vol. A321. — Р. 197–205.

Приставка П. О. Поліноміальні сплайни при обробці даних: монографія / П. О. Приставка. — Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. — 236 с.

Приставка П. О. Інформаційна технологія непараметричної оцінки двовимірної регресії за використанням сплайнів, близьких до інтерполя-ційних у середньому Актуальні проблеми автома-тизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць / П. О. Приставка, Ю. М. Архангельська. — Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2009. — Т.13. — С. 29–38.

Приставка П. О. Дослідження двовимірного поліноміального сплайну на основі В-сплайнів п’ятого порядку Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць / П. О. Приставка, О. Г. Чолишкіна. — Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. — Т. 12. — С. 14–27.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ