ДОСЛІДЖЕННЯ СТЕХІОМЕТРИЧНОЇ СУМІШІ «ПОВІТРЯ‒ПАЛИВО» ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ЧАСТИНА 2. АЛКЕНИ, АЛКІНИ

А. О. Запорожець

Анотація


Розглянуто особливості утворення стехіометричних сумішей «повітря-паливо» органічних вуглеводнів, зокрема алкенів та алканів. Мета роботи встановити закономірності формування стехіометричних сумішей «повітряпаливо» для перших 10 членів гомологічного ряду алкенів (етену, пропену, бутену, пентану, гексену, гептану, октену, нонену, децену, ундецену) та алкінів (етину, пропіну, бутину, пентину, гексину, гептину, октину, ноніну, децину, ундецину). Проаналізовано хімічні та фізичні властивості алкенів та алкінів, що впливають на формування оптимальних горючих сумішей. Проведено енергетичний аналіз процесу горіння ненасичених вуглеводнів. Показано залежності зміни використаної маси повітря від коефіцієнта надлишку повітря під час горіння ідеально чистих паливних матеріалів. Відображені точні масові значення співвідношення «повітряпаливо» для формування стехіометричних сумішей алкенів та алкінів. Встановлено фактизбільшення оптимально необхідної маси повітря для формування горючих сумішей алкінів та стабільності співвідношення «повітряпаливо» алкенівпри збільшенні гомологічіної різниці алканів. Результати дослідження можуть бути застосовані для регулювання режимів горіння в двигунах внутрішнього згоряння автомобілів, топках котлоагрегатів та побутових приладах, що використовують газоподібні та рідкі вуглеводні.


Ключові слова


горіння; оптимізація; коефіцієнт надлишку повітря; стехіометрія; хіммотологія; вуглеводні; алкени; алкіни; паливо

Посилання


Запорожец А. А. Автоматическая система регулирования тягодутьевыми механизмами котла с использованием зондового альфа-индикатора / А. А. Запорожец // Наука и мир. — 2014. — № 3. — С. 168–170.

Запорожець А. О. Дослідження стехіомет-ричної суміші «повітря-паливо» органічних сполук. Частина 1. Алкани / А. А. Запорожец // Наукоємні технології. — 2014. — № 2. — С. 163–167.

Patent №6209385B1 USA, IPC G01M 15/00. Method and system for determining air/fuel ratio of an engine’s combustion process from its exhaust emissi-ons / William M. Silvis, Ann Arbor (USA) — № 08/671,516; fil. 27.06.1996; publ. 3.04.2001. — 11 p.

Макушев Ю. П. Химмотология: учеб. посо-бие / Ю. П. Макушев, Л. Ю. Михайлова, А. В. Филатов. — Омск : СибАДИ, 2010. — 160 с.

Свойства органических соединений: спра-вочник / под ред. А. А. Потехина. — Л. : Химия, 1984. — 520 с.

Фримантл М. Химия в действии / М. Фри-мантл. В 2-х ч. Ч. 2; пер. с англ. — М. : Мир, 1998. — 620 с.

Курта С. А. Хімія органічних сполук: під-руч. для вищ. навч. закл. / С. А. Курта, Є. Р. Лучкевич, М. П. Матківський. — Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. — 608 с.

Запорожець А. О. Цифровий альфа-індикатор контролю повітряно-паливної суміші на базі цирконієвого кисневого зонду / А. О. Запорожець, В. П. Бабак, О. О. Назаренко // Промышленная теплотехника. — 2014. — № 2. — С. 70–77.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ