ПРОТИДІЯ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ЗНІМНІ НОСІЇ

А. Петренко, Є. Бєтанов

Анотація


Запропоновано розроблення програмного продукту, що здійснюватиме контролювання підключення зовнішніх пристроїв накопичування даних, а також виконуватиме криптографічні перетворення інформації з використанням ідентифікатора середовища зберігання даних. Розроблені та описані алгоритми було реалізовано на практиці та будуть тестованні.

Ключові слова


захист інформації; внутрішні загрози; зовнішні носії; несанкціоноване підключення; криптографічне перетворення; алгоритм

Посилання


Варлатай С. Программно-аппаратная защита информации: учеб. пособие/ С. Варлатай, М. Шаханов. — Владивосток : ДВГТУ, 2007.

Карасик И. Г. Программные и аппаратные средства защиты информации для персональных компьютеров / И. Г. Карасик // Компьютер-пресс, 1992, №3. — С. 37—46.

Михайлов С. Ф. Информационная безопасность. Защита информации от несанкционированного доступа в автоматизированных системах. Основные концепции: учеб. пособие / С. Ф. Михайлов, В. А. Петров, Ю. А. Тимофеев. — М .: МИФИ, 1995. — 182 с.

Скиба В. Ю. Руководство по защите от внутренних угроз информационной безопасности / В. Ю. Скиба, В. А. Курбатов. — СПб. : Питер, 2008. — 320 с.

Смирнов Ю. Б. Секреты флэшек и винчестеров USB / Ю. Б. Смирнов. — БХВ-Петербург, 2009. — 438 с.

Петренко А. Б. Протидія витоку інформації через з’ємні носії в автоматизованих системах / А. Б. Петренко, Е. В. Бєтанов // Інформатика і комп’ютерні технології:VII міжнародна наук.-техн. конф.: зб. праць. — Донецьк : ДонНТУ, 2011. — С. 259—260.

Петренко А. Б. Дослідження вразливих місць систем захисту інформації при використанні e-Token / А. Б. Петренко, Є. В. Бєтанов // Защита информации: сб. науч. трудов. — К. : НАУ. — 2010. — Вып. 17. — С. 221—226.

Петренко А. Б. Електронні ключі в системі захисту інформації / А. Б. Петренко, Є. В. Бєтанов // Захист інформації з обмеженим доступом та авто-матизація її обробки: наук.-техн. конф., зб. тез. — К. : НАУ, 2011. — С. 20—21.

Петренко А. Б. Обеспечение трехфакторной аутентификации / А. Б. Петренко, Е. В. Бєтанов // Безпека інформаційних технологій: наук.-техн. конф.: зб. тез. — К. : НАУ, 2011. — С. 68.

Бетанов Е. В. Противодействие потере информации через USB носители: зб. тез VIII Міжнародно-технічної конференції студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій-2010». — Київ, 27-28 квітня 2011 р. — 77—78 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ