Методика багатокритеріального оцінювання відповідності програмного забезпечення вимогам замовника

О. О. Писарчук, Ю. М. Безкоровайна, О. П. Дишлевий, В. А. Скалова

Анотація


Розробка програмного забезпечення розбивається на окремі етапи. Вони визначають модель життєвого циклу програмного забезпечення, а саме визначення вимог, проектування, розробка або кодування, тестування, перевірка на відповідність вимогам, експлуатація або впровадження програмного забезпечення. На кожному етапі розробки виникають властиві їм проблеми. В статті розглянуто етап перевірки на відповідність програмного забезпечення вимогам замовника. Вимоги фіксуються в технічному завданні на етапі визначення вимог. Для оцінювання використовують якісні та кількісні характеристики – метрики. Застосування метрик дозволяє визначити складність розробленого програмного забезпечення, або такого, що перебуває у розробці, оцінити об’єм робіт, стилістику і зусилля, витрачені кожним розробником для реалізації рішень. Потрібно розрахувати при яких значеннях метрик вводити в експлуатацію програмне забезпечення замовнику з подальшим супроводом. Традиційні підходи до оцінювання програмного забезпечення не забезпечують отримання інтегрованої оцінки. Це вимагає суб’єктивного аналізу розгалуженої системи часткових показників, які різною мірою відображають ступінь у розроблюваному програмному забезпеченні вимогам замовника. Мета статті у розробці методики оцінювання за допомогою багатокритеріального оцінювання. У ході досліджень удосконалено математична оптимізаційна модель оцінювання відповідності програмного забезпечення вимогам замовника. Модель відрізняється від відомих аналогів використанням запропонованої системи факторів, показників і критеріїв ефективності. При цьому враховано сукупність суперечливих часткових критеріїв, розбитих на дві груп за належністю до певної категорії ефективності. У результаті оцінювання застосовано технологію вкладених згорток. Формування моделі базується на використанні методів розв’язку багатокритеріальних задач, зокрема методу зведення її до однокритеріальної форми шляхом згортки часткових критеріїв. Приклад використання розробленої моделі підтвердив її придатність для вирішення практичних завдань оцінювання.


Ключові слова


програмне забезпечення; вимоги; якість; метрики; багатокритеріальне оцінювання

Посилання


Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 3.0. — IEEE Computer Society. 2014, DOI : 10.1109/CSEET.2014.6816804.

Лавріщева К.М. Програмна інженерія : пі-дручник. Київ : НАН Україна, Ін-т програмних систем, 2008. 319 с.

Лаврищева Е. М., Грищенко В. Н. Сбороч-ное программирование. Основы индустрии про-граммных продуктов: 2-изд. Дополненное и пере-работанное. Киев: Наук. думка, 2009. 372с. ISВN 978-966-00-0848-1.

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 12207:2018. Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу програмних засобів (ISO/IEC/IEEE 12207:2017, IDT). Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНД-НЦ», 2018. 37 с.

Андон П. І., Коваль Г. І. , Коротун Т. М., Лав-рищева Е. М., Суслов В. Ю. Основы качества программных систем. К.: Академперіодика, 2007. 860 с.

Воронин А.Н., Зиатдинов Ю.К., Харчен-ко А.В., Осташевский В.В. Сложные технические и эргатические системы: метод использования. Харків : Факт, 1997. 240 с.

Писарчук О.О. Методика багатокритеріаль-ної оцінки ефективності процесів функціонування та використання складних інформаційних систем. Защита информации. 2009. Вип. 16. С. 284–289.

Даник Ю.Г., Писарчук О.О., Лагодний О.В., Випорхонюк О.В.. Математична модель ба-гатокритеріального оцінювання ефективності інте-рнет-сайтів цільового спрямування. Вісник Жито-мирського державного технологічного універси-тету. Серія: Технічні науки. 2016. №1(76). С. 114-120.

Писарчук О. О., Соколов К. О., Гуди-ма О. П. Розроблення багатокритеріальної методи-ки ситуаційного управління структурою і параме-трами системи забезпечення інформаційної безпе-ки. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного універси-тету оборони України імені Івана Черняховського. 2016. № 3. С. 24-32.

ГОСТ 34.603-92. Информационная тех-нология. Виды испытаний автоматизированных систем. Москва : Стандартинформ, 2009, 11 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ