Категоріальний апарат маркетингового забезпечення інноваційного розвитку транспортних підприємств

С. Т. Пілецька, С. В. Петровська, О. О. Петровський

Анотація


Вирішуючи наукове завдання стосовно розробки теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо формування та реалізації маркетингового забезпечення інноваційного розвитку транспортних підприємств, важливо визначити сутність та зміст понять «маркетингове забезпечення», «маркетингове забезпечення інноваційного розвитку», що має важливе наукове і практичне значення, оскільки допоможе сформувати рекомендації щодо організації маркетингового забезпечення інноваційного розвитку у роботі підприємств. Метою дослідження є розроблення категоріального апарату маркетингового забезпечення інноваційного розвитку підприємств.

Зазначено, що у теорії і практиці маркетингу термін «маркетингове забезпечення» використовується дослідниками і фахівцями в різноманітних контекстах при описі маркетингової діяльності, але, проте, не несе визначений, погоджений, чітко сприйманий сенс. Цьому терміну надають частковий, суб'єктивний, апелюючий до інтуїтивного сприйняття, додатковий сенс. Обґрунтовано, що під маркетинговим забезпеченням інноваційного розвитку слід розуміти комплексний процес застосування принципів та інструментів маркетингу з метою створення на підприємствах оптимальних умов для пошуку, відбору, освоєння і розповсюдження технологічних, організаційних, управлінських та інших рішень. Ґрунтуючись на принципах маркетингу і сутності інноваційного розвитку визначено принципи маркетингове забезпечення інноваційного розвитку підприємства: принцип визначеності потрібностей; принцип цілеспрямованості; принцип адаптації; принцип взаємозв’язку.

Обґрунтовано, що маркетингове забезпечення інноваційного розвитку дозволяє більш ефективно використовувати інновації та визначає необхідність розробки відповідного механізму. Роль, якого полягає в тому, що даючи орієнтири подальшому розвитку на ринку, він є джерелом інформації для інноваційного розвитку підприємств. Для побудови ефективного механізму необхідно використовувати інформацію, яку отримано на основі проведення маркетингових досліджень ринку, про стан і ступінь задоволення споживчого попиту на інновації, про основних конкурентів і науково-технічний рівень вітчизняної і зарубіжної продукції. Цінність маркетингового забезпечення у здійсненні інноваційного розвитку підприємств дає змогу оцінити його можливості залежно від внутрішніх і зовнішніх умов та тенденцій їх змін, що дозволяє підвищити гнучкість та адаптивність інноваційної діяльності до умов зовнішнього середовища і забезпечити реалізацію інновацій.

Ключові слова


транспортні підприємства; маркетингове забезпечення; інноваційний розвиток; категоріальний апарат

Посилання


Голубовська О. А. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук. Херсон, 2015. – 21 с.

Рвачова І. М. Концептуальний підхід до управління маркетинговою компетенцією підприємств. Бізнесінформ. 2013. № 8. С. 373-378.

Ковальчук С. В. Концептуалізація маркетингової стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2014. № 811. С. 162-167.

Амоша О. І., Ніколаєнко А. Н. Національна інноваційна система України в контексті міжнародних порівнянь. Економічний вісник Донбасу. 2015. № 1. С. 115–121.

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / [за заг. редакцією В. М. Гейця, А. І. Даниленка, Е. М. Лібанової та ін.]; НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук. Київ: ВПП «Експрес», 2015. 336 с.

Землянкін А. І., Підоричева І. Ю. Інноваційна діяльність у промислових регіонах України: поточний стан, тенденції, виклики. Економіка промисловості. 2015. № 2. С. 5–19.

Ілляшенко С. М., Біловодська О. А. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств: монографія. Суми: Університетська книга, 2010. 281 c.

Федулова І. В. Дослідження інноваційної активності промислового підприємства. Технічні та прикладні питання економіки. 2010. Вип. 26. С. 121–127.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. URL: http://www.ozhegov.org/words/ 19253.shtml (дата звернення 20.05.2018).

Кузнецова С. А. Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2001. 1536 с.

Дмитриев Д. В. Толковый словарь русского языка. URL: http://encdic.com/dmytriev/ Obespechenie–2104.html (дата звернення 20.02.2018)

Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. Москва: Экономика, 1990. 350 с.

Гаркавенко С.С. Маркетинг. Київ: Лібра, 2008. 600 с.

Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн X. Маркетинг. СПб.: «Питер», 2005. 417 с.

Лавров С. Н., Злобин С. Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. Москва: Внешторгиздат, 1989. 216с.

Соловьев Б. А. Маркетинг: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2005. 383 с.

Котлер Ф. Управление маркетингом. Москва: Экономика, 1980. 224 с.

Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учеб. Пособие. Москва: ИНФРА-М, 2001. 496 с.

Шубин О. О., Азарян О. М., Воробьев Б. З. Промисловий маркетинг: навч. посібник. Київ: НМЦВО МОН України, Студцентр, 2002. 432 с.

Пилипчук В. П., Оснач О. Ф., Коваленко Л. П. Промисловий маркетинг. Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 264 с.

Гольцов А.В. Принципы организационного построения стратегического маркетинга на промышленном предприятии. Маркетинг. 1996. №6. С. 56–71.

Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 626 с.

Комплекс маркетинга «4Р». URL: http://sales-doc.org.ua (дата звернення 11.01.2018).

Свободная энциклопедия маркетинга. URL: http://www.marketopedia.ru (дата звернення 20.02.2017).

Тематический портал «Маркетинг». URL: http://marketing.web-3.ru (дата звернення 12.02.2018)

Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Войчак А. В. та ін. Маркетинг: Підручник. Київ: КНЕУ, 2008. 600с.

Макаров А.М. Маркетинг. Ижевск, 2000. 351 с.

Шарко М. В., Колесник Ю. В. Принятие решений по делегированию полномочий при реализации инновационных проектов. Проблеми науки. 2008. № 11. С. 11–17.

Голубовська О. А. Дослідження чинників, що впливають на інноваційну діяльність. Луцьк. 2013. № 1. С. 13–21.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ