Аналіз підходів щодо створення бази геоданих ГІС моніторингу якості поверхневих вод

В.І. Зацерковний, Л.В. Плічко

Анотація


Проведено порівняння законодавчих нормативів якості води в Україні та країнах Європейського Союзу (ЄС). Запропоновано необхідність впровадження технологій геоінформаційних систем (ГІС) та дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для моніторингу якості поверхневих вод. Наведені основні принципи впровадження стратегії прийняття рішень щодо водоохоронної діяльності поверхневих вод. Представлено підходи щодо створення бази даних моніторингу поверхневих вод з використанням ГІС та технологій ДЗЗ. Підвищення якості поверхневих вод можна досягти шляхом впровадження нових сучасних інформаційних технологій моніторингу води для забезпечення максимальної гармонізації національної нормативної бази і відповідних стандартів розвинених країн, зокрема ЄС та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). А також для виявлення змін в екосистемі, прогнозу розвитку небезпечних природних і природно-техногенних процесів.


Ключові слова


якість води; стандарти якості води; моніторинг; геоінформаційні технології; технологій дистанційного зондування Землі

Посилання


Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2017. – 516 с.

Водний кодекс України [Текст]: офіц. текст: за станом на 06.06.1995 р.] / Верховна Рада України.: [Електрон. ресурс]. URL: http: // zakon 2.rada. gov.ua/laws/show/213/95.

Васенко О.Г. Екологічна оцінка стану поверхневих вод України з урахуванням регіональних гідрохімічних особливостей / О.Г. Васенко, Д.Ю. Верниченко-Цветков,М.С. Коваленко [та ін.]: зб. наук. пр. УНДіЕП. – Х.,2010. – Реж. доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Na -tural/ponp/2010/ 2010-Artic les/UkrNDIEP_2010_04.pdf

Руководство по контролю качества питьевой воды [Текст] / Второеизд., Т 1. Рекомендации. – Женева: ВОЗ, 1993 – М.: Медицина, 1994.

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of establishing a framework for Community action in the field of water policy/ OJ L 327, 22.12.01. – 2001.

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»: ДСанПіН 2.2.4-171-10. [Текст]: офіц. текст: [затверджено Наказом міністерства охорони здоров’я України № 400 12.05.2010 р.]: [Електрон. ресурс]. URL: http: //zakon4. rada.gov.ua/laws/show/z0452-10.

Зацерковний В. І. Геоінформаційні системи в науках про Землю / В.І. Зацерковний, І.В.Тішаєв, І.В. Віршило, В.К Демидов. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с.

Зацерковний В.І. Використання геоінформаційних технологій та технологій дистанційного зондування Землі в моніторингу гідроресурсів / В.І.Зацерковний, Л.В. Плічко // Тези XVI міжнародної конференції Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти 2017.-Київ, 2017

Прибилова В. М. Порівняльна характеристика нормативів якості питної води, що застосовуються в окремих країнах світу / В. М. Прибилова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Геологія. Географія. Екологія. - 2016. - Вип. 44. - С. 55-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhG_2016_44_9

Хільчевський В. К., Маринич В. В., Савицький В. М. Порівняльна оцінка якості річкових вод басейну Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.; Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2002.– Т. 4.– С. 167–169.

Яцик А.В. Методика оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / А.В. Яцик, В.Д. Романенко. – К., 2008. – 28с.

Шестопалов В.М., Набока М.В., Омельчук С.А., Почекайлова Л.П. Безпечність питної води в європейському і українському водному законодавстві // Довкілля та здоров’я .– 2008.– Т. 4. - с. 18-25. - Режим доступу: http://opb.org.ua/179/2/47-0018.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ