Аналіз системи управління водогосподарським комплексом України та пошук шляхів щодо її вдосконалення

В.І. Зацерковний, Л.В. Плічко

Анотація


існуючої системи управління в галузі водного господарства на користь сталого розвитку та імплементації вимог Водно-рамкової угоди. Наведено основні принципи здійснення управління і контролю у водокористуванні. Представлено модель реалізації дій щодо вирішення водогосподарських та екологічних проблем у басейновому водно-господарському комплексі. Підвищення еколого-економічної ефективності водокористування сприятиме встановленню рівноваги між задоволенням потреб населення і галузей господарства, обмеженням їх використання та зменшенням навантаження на природу.


Ключові слова


водні ресурси; геоінформаційні системи; імплементація; управління водогосподарським комплексом

Посилання


Раціональне використання водних ресурсів як фактор забезпечення національної безпеки України (Матеріали VІІ Пленуму Спілки економістів України та Всеукраїнської науково-практичної конференції).– К.: 2012. – 299 с.

Сташук В.А., Мокін В.Б., Гребінь В.В., Чунарьов О.В. Наукові засади раціонального використання водних ресурсів України за басейновим принципом: Монографія / За редакцією В. А. Сташука; [В.А. Сташук, В. Б. Мокін, В. В. Гребінь, О. В. Чунарьов]. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 320 с.

Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель: Навч. посібник / П. П. Надточій, Т. М. Мислива, В. В. Морозов та ін.; За заг. ред. П. П. Надточія, Т. М. Мисливої. – Житомир: Видавництво ”Державний агроекологічний університет”, 2007. – 420 с.

Петрушка К.І. Удосконалення адсорбційно-іонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 21.06.01 – Екологічна безпека / І.К. Петрушка. – Івано-Франківськ, 2017. – с. 21 – Режим доступу: http://nung.edu.ua/files/attachments/aref_petryshka.pdf

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, ФОП Грінь Д.С. – 2016. – 350 с.

Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України / Є. О. Яковлєв, Ю. М. Скалецький, С. П. Іванюта, Л. М. Якушенко. – 2-е вид., доп.– К. : НІСД, 2011. – 32 с.

Державне агентство водних ресурсів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scwm.gov.ua.

Добрянська Т.І. Механізми забезпечення сталого розвитку водогосподарського комплексу України: дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00.03 / Добрянська Тетяна Іванівна. – Львів, 2016. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/dis_dobrianska.pdf

Зацерковний В. І. Геоінформаційні системи в науках про Землю / В.І. Зацерковний, І.В.Тішаєв, І.В. Віршило, В.К Демидов. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с.

Зацерковний В.І. Моделі, методи та програмно-технічні засоби геоінформаційної підтримки прийняття рішень у системах управління територіями: дис. д-ра техн. наук : 05.13.06 / В. І. Зацерковний, НАН України. Ін-т проблем математичних машин і систем. – К.:, 2013.– 495 с.

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of establishing a framework for Community action in the field of water policy/ OJ L 327, 22.12.01. – 2001.

Голян В. А. Інституціональне середовище водокористування: сучасний стан та механізми вдосконалення: [монографія] / В. А. Голян. – Луцьк: Твердиня, 2009. – 592 с.

Державне управління: курс лекцій / за заг. ред. Д. І. Дзвінчука. – 2-е вид., переробл. і доповн. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. – 616 с.

Економіко-правове регулювання природокористування: монографія / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, Ю. П. Кулаковський. – К.: Кондор, 2004. – 524 с.

Іванова Т. В. Державне управління сталим екологічним розвитком України та її регіонів у системі раціонального природокористування: теорія, методологія, перспективні напрями: монографія / Т. В. Іванова. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 400 с.

Інституціональне забезпечення екологозбалансованого водокористування в сучасних умовах : монографія / [М. А. Хвесик, В. А. Голян, О. В. Яроцька, Н. В. Коржунова]. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2008. – 455 с.

Сташук В. А. Еколого-економічні основи басейнового управління водними ресурсами / В. А. Сташук. – Дніпропетр.: Зоря, 2006. – 480 с.

Tolkil Jonch-Clausen. Integrated Water Resources Management (IWRM) and Water Efficiency Plans de 2005 “Why, What and How?” / Jonch-Clausen Tolkil // TEC Background Paper, Global Water Partnership, Stockholm, 2004. – № 10.

Паламарчук М.М. Крнструктивно-географічні аспекти водогосподарського комплектування. / Україна та глобальні процеси: Географічний вимір: Зб. Наук. Праць. – Київ – Луцьк: Ред.-вид. Відд."Вежа", 2000, т.1 с.128-129.

Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новотаров О.С., Паламарчук М.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку Україна – Київ, РВПС України, 1999 –716 с.

Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. – Киев: Фитосоциоцетр, 19999 –284 с.

Водна стратегія України на період до 2025 року (наукові основи) – К.: НААН України, Інститут водних проблем і меліорації, 2015. – 46 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ