Нанесення фотоматеріалів літального апарату на растрові карти відкритих картографічних сервісів

О.Г. Піскунов, І. А. Юрчук

Анотація


У даній роботі представлено інформаційну технологію, яка забезпечує нанесення знімків, отриманих камерою безпілотного літального апарату, на растрові карти відкритих географічних сервісів. Таке програмне забезпечення сприяє вирішенню питань актуалізації карт, спостереження за врожайностю  сільськогосподарських полів, створення фотопланів місцевості, моніторингу та ін. «Програмний Комлекс Прив’язки Знімків до Карти» розроблений на мові C#  з використанням .NET версії 4.0. Всі алгоритми, що використвувалися під  час розробки комплексу, детально описані, а також представлені схеми потоків данних утиліт, з яких складається комплекс.  Не зважаючи на те, що тестування даного комплекса показало недостаньо високу швидкість у режимі реального часу,  отримані оцінки дозволять стверджувати про можливість його інтерактивного використання за умов подальшого доопрацювання.


Ключові слова


БПЛА; фотоматеріали літального апарату; растрові карти; відкриті картографічні сервіси; накладання карт

Посилання


Карпов Д. П. Сшивка изображений, полученных в результате аэрофотосъёмки. – 2012. – с.25. Режим доступа: https://archive.li/o/fiaQi/is.ifmo.ru/projects/2012/karpov/description.pdf.

Желтов С.Ю, Веремеенко К.К., Ким Н.В., Козорез Д.А. и др. Современные информаци-онные технологии в задачах навигации и наведения беспилотных маневренных летательных ап-паратов / Под ред. М.Н. Красильщикова, Г.Г. Серебрякова. – М: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 556 с.

Нечаусов А.С., Замирец О.О. Методика создания мозаики изображений на основе дан-ных беспилотного летательного аппарата. Системи обробки інформації. Харківський національ-ний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – 2015. – № 8(133). – С.51-56.

Пискунов А. Г., Юрчук И. А., , Белянская Л. В. Об одной реализации алгоритма цент-рального проецирования прямоугольника на плоскость. Тези доповідей ХIII міжнародної науко-во-технічної конференції «АВІА-2017. Інформаційні системи та технології в авіаційній галузі. – К.: НАУ, 2017. – С.2415.

Піскунов О.Г. Визначення області бачення камери при аерофотозйомці / Юрчук І.А., Бі-лянська Л.В. // Наукоємні технології. – 2017. – Т.35, № 3. – С. 204-208. doi.org/10.18372/2410-5431.35.11839 (ukr)

Піскунов О.Г. Оглядач треків, що використовує відкриті картграфічні сервіси./ Піскунов О.Г., Лавринович В.Ю. // LXXIII-а наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.:НТУ, 2017. – С.400-401.

Лавринович В.Ю. Накладання треків з GPS-координатами на растрові карти відкритих тайлових сервісів // Тези XVI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи» . – К.:НАУ, 2016. – С.153.

Сторчак М.Е. Підготовка тестових даних для оцінки похибок процедури знаходження області видимості камери безпілотного повітряного судна./ Сторчак М.Е., Желєзнякова Д.В. // Тези доповіді XVIІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи» . – К.:НАУ, 2017. – С.104.

ГОСТ Р 51794-2008. Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы коор-динат. Методы преобразования координат определяемых точек, 2009.- Режим доступу: http://ingeo-pro.ru/upload/SNIP/gost-r-51794-2008.pdf.

Gerald Evenden. PROJ.4/ Gerald Evenden, Frank Warmerdam. - Режим доступу: http:// trac.osgeo.org/proj.

Open Street Map Project. - Режим доступу:http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page.

Піскунов О.Г., Бібліотека обчислень на еліпсоїді./ Піскунов О.Г., Сулейманова С.Р., Ма-твієнко С.С., Грінченко К.М. // // LXXIII-а наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів універси-тету. – К.:НТУ, 2017. – С.400.

Gis-Lab. Формат файла географической регистрации (world-файл). – Режим доступа: http://gis-lab.info/qa/tfw.html.

Сотник М.Е. Работа с растром на низком уровне для начинающих. – Режим доступа: http:// habrahabr.ru/post/196578/.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ