Роль вищих водних рослину деструкції забруднювачів в біоінженерних гідрофітних спорудах

C. М. Маджд, А. О. Панченко, А. М. Бондар

Анотація


Наведені результати аналізу вищих водних рослин, що використовуються у гідрофітних системах в очищенні стічних вод. Проаналізовано здатність макрофітів очищати стічні води від різних полютантів. Встановлено як різні рослинні угрупування впливаюь на ті чи інші забрудники. Представлені приклади використання різних макрофітів у біоінженерних гідрофітних спорудах. Наведені приклади використання гідрофітних споруд у різних країнах світу. Проаналізована їх ефективність в очищенні стічних вод різних підприємств. Встановлена їх очисна здатність від небезпечних та токсичних речовин. Доведені переваги використання вищих водних рослин в очищенні стоків від нафтопродуктів та синтетичних поверхнево – активних речовин. Розглянуто вплив різних полютантів на окремі угрупування макрофітів та їх очисну здатність від цих забрудників.


Ключові слова


гідрофітні споруди, якість води, очищення стічних вод, гідроекосистеми, вищі водні рослини, макрофіти

Посилання


Міхєєв О. М. Адаптація гідрофітної системи для очистки стічних вод підприємств цивільної авіації / О. М. Міхєєв, С .М. Маджд, О. І. Семенова, Т. І. Дмитруха // Хімія і технологія води. — 2015. — №3. — С. 574–581.

Маджд С. М. Оцінка техногенного впливу авіапідприємств на стан водойм / С. М. Маджд // Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ: нац. ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. — К., 2014. — Вип. 14. — С.101–106.

Михеев А. Н. Разработка технологи деконта-минации водных объектов от радионуклидов и химического загрязнения / А. Н. Михеев, Л. Г. Овсянникова, С. М. Маджд, О. В. Лапань // Біотехнологія ХХІ : Всеукр. наук.-практ. конф., 22 квітня 2016 р. : тези доп. — К., НТУУ «КПІ», 2016. — С. 155.

Панченко А. О. Встановлення ролі гідрофіт-них систем у відновленні якості стічних вод підп-риємства авіаційної галузі / Х Всеукраїнська Нау-ково-практична конференція молодих учених та студентів // А. О. Панченко / Екологічна безпека держави: зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки НАУ: НАУ, 2016. — С. 23–24.

Романенко В. Д., Крот Ю. Г., Киризій Т.Я., Коваль І. М., Кіпніс Л. С., Потрохов О. С., Зінковський О. Г., Леконцева Т. І. Природні і штучні біоплато. Фундаментальні та практичні аспекти. — К. : Наук. думка, 2012. — 110 с.

Використання вищих водних рослин в практиці очищення стічних вод [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.potential14.com.ua.

Маджд С. М. Досвід експлуатації гідрофіт-них споруд в Україні та світі / С. М. Маджд // Нау-коємні технології. — 2016. — №2. — С. 228–231, doi: 10.18372/2310-5461.30.10569 (ua).

Стольберг В. Ф., Ладыженский В. Н., Спирин А. И. Биоплато — эффективная малозатратная экотехнология очистки сточных вод // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2003. — №3. — С. 32–34.

Вепрев С. Г., Нечипоренко Н. Н., Бортни-кова С. Б. Использование растений водяного гиа-цинта (Eschhornia crassipes) для очистки техногенных стоков // Научные аспекты экологических проблем России: Всероссийская конф., 13–16 июня, 2001, Москва. — СПб: Гидрометеоиздат, 2010. — С. 281.

Водотоки від рівнинних до монтанних поя-сів з рослинністю Ranunculion fluitantis та Callitricho-Batrachion [Електронний ресурс]. — Режим доступу — http://gcs.org.ua/habitats/3260-buh/.

Асланова Л. А., Сумин Д. Л., Еременко И. В., Россихин В. В. Возможности биотехно-логических методов очистки сточных вод от фосфоросодержащих соединений. Rusnauka — 2015. doi: 10.17686/rusnauka_2015-200748 (ru).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ