Причинно-наслідковий аналіз стану екологічної безпеки під час виробництва та використання фармацевтичної продукції

О. О. Вовк, М. С. Бойченко

Анотація


У статті вперше визначено мету, предмет, об’єкт, напрям та завдання дослідження причин та факторів, що формують стан і рівень екологічної безпеки під час виробництва та використання ФП. Уточнено визначення поняття «фармацевтична продукція», уточнено класифікацію відходів. Виконаний причинно-наслідковий аналіз показав, що вивчення життєвого циклу ФП у навколишньому середовищі та з’ясування впливу їх відходів на різноманітні живі організми є актуальною науково-прикладною та соціальною проблемою. Для досягнення цієї мети ми застосували монографічний метод встановлення взаємозвязків між причинами, наслідками та станом екологічної безпеки у сфері виробництва та використання ФП.


Ключові слова


причина, наслідок, аналіз, екологічна безпека, фармацевтична продукція, фармацевтичні відходи, життєвий цикл

Посилання


Сучасні аспекти фармацевтичної практики в Україні: колективна монографія; за наук. ред. Б. П. Громовика / Б. П. Громовик, А. В. Горілик, І. Я. Городецька, Д. Т. Грушковська, А. Й. Дацко, О. І. Дацко, О. М. Корнієнко, О. Р. Левицька, П.-І.П. Міненко, І. О. Мірошнікова, О. В. Парамош, С. Є. Прокіп, І. П. Пузанова, В. М. Саранчук, М. В. Саранчук, Л. М. Унгурян, Н. Л. Ханик, І. Л. Чухрай, Н. Б. Ярко. — Львів : Ліга-Прес, 2014. — 386 с.

Сагайдак-Нікітюк Р. В. Логістика управ-ління відходами фармацевтичної галузі: моногра-фія / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. — Х. : ППВ «Нове слово». 2010. — 290 с.

Посилкіна О.  В., Сидоренко М.  І. Наукові підходи до управління якістю досліджень і розро-бок у фармацевтичній галузі // Управління, еконо-міка та забезпечення якості в фармації. — № 4(18). — 2011. — С. 16–23.

Салманов Айдин. Медичні відходи: Реко-мендації ВООЗ // Журнал головної медичної сест-ри. — № 4. — 2015. — С. 14–26.

Внутрішньо-економічний інструментарій управління системою економічної безпеки фарма-цевтичних підприємств України [Електронний ресурс] / Г. П. Оласюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. — 2014. — № 5 (15). — С. 47—52. — Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n5.html.

Голубка В. Механізм регулювання фарма-цевтичного ринку: сутність, класифікація та роль у забезпеченні конкурентоспроможності / В. М. Го-лубка // Економічний форум. — № 2. — 2015. — С. 18–30.

Білявський Г. О. та ін. Основи екології: пі-дручник / Г. О. Білявський, Р. С Фурдуй, І. Ю. Костіков. — 2-ге вид. — К. : Либідь, 2005. — 408 с.

Сагайдак-Нікітюк Р. В., Голубцова К. К. Теоретичні засади управління екологічними ризи-ками фармацевтичних підприємств // ScienceRise. — №1/4(18). — 2016. — С. 42–47, DOI: 10.15587/2313-8416.2016.59255 (ukr).

Посилкіна О.В. Управління утилізацією відходів у фармацевтичній галузі на логістичних засадах / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Я. Г. Онищенко // Запорожский медицинский журнал. — 2009. — Т. 3, № 3. — С. 120–124.

Пузанова І. П. Пошук нових методів пово-дження з фармацевтичними відходами / І. П. Пузанова // Управління якістю в фармації: матер. VІІІ Науково-практичної конференції, 23 травня 2014 р., Харків. — Х. : Вид-во НФаУ, 2014. — С. 114.

Новицька Ю. Є. Класифікація та аналіз ви-трат на управління запасами у фармацевтичних компаніях / Ю. Є. Новицька, О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Фармацевтичний часопис. — № 1. — 2015. — С. 98–104, DOI: 10.11603/2312-0967.2015.1.3773 (ukr).

Сагайдак-Нікітюк Р. В. Класифікація від-ходів фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Проблеми військової охорони здоров’я. — 2013. — Вип. 40. — С. 296–303.

Проданчук М. Г., Повякель Л. І., Бобильова О. О., Бережнов С. П. Класифікація медичних відходів з урахуванням факторів небезпеки в про-екті ДСанПіН «Правила поводження з медичними відходами» // Сучасні проблеми токсикології. — 2012. — № 1. — С. 57–68.

Гарна С. В. Дослідження та перспективи використання відходів фітохімічного виробництва /С. В. Гарна, П. П. Вєтров, В. А. Георгіянц // Collection of scietific works of staff members of P.L.Shupik. — 2010. — Edit. 19. — Book 3. — P. 603–607.

Громовик Б. П. Екогомологічні проблеми фармацевтичної галузі з погляду логістики / Б. П. Громовик // Фармацевтичний журнал. — № 4. — 2001. — С. 15–22.

Лейда Казимир. Екологістика, утилізація та рециклінг транспортних засобів: тенденції та перспективи розвитку / Казимир Лейда, С. В. Бойченко, О. В. Іванченко // Наукоємні технології. — № 2 (30). — 2016. — С. 221–227, DOI: 10.18372/2310-5461.30.10568 (ukr).

Зеркалов Д. В. Екологічна безпека та охо-рона довкілля: монографія. — К. : Основа, 2012. — 514 с.

Управління навколишнім середовищем. Оцінка життєвого циклу. Певна мета, сфера дослі-дження і інвентаризаційний аналіз: ІСО 14041-2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до сайту: http://www.mintrans.gov.ua/uk/mtzu_decrees/print/625.html.

Управління навколишнім середовищем. Оцінювання екологічної ефективності. Загальні вимоги : ІСО 14031-2001 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до сайту: http://www.mintrans.gov.ua/uk/mtzu_decrees/print/625.html.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ