Метод криптосемантичного представлення зображень на основі плаваючої схеми системи поліадичного кодування в диференціальному базисі

C. О. Сідченко, Д. В. Бараннік

Анотація


У статті наголошено про необхідність кодування (шифрування) даних відеоспостереження, у тому числі і в суспільних місцях, тому що ці данні можуть бути віднесені до персональних (конфіденційних) та можуть використовуватися у кримінальних розслідуваннях. Розглянуті основні особливості побудови кріптосемантичного представлення (КСП) зображення. Розроблено метод КСП зображень на основі плаваючої схеми поліадичного кодування в диференційованому базисі, який забезпечує конфіденційність і оперативність доставки відеоінформаційного ресурсу за умови збереження його цілісності. Основними характеристиками розробленого методу є: одночасне виконання процесів компресії і кодування (шифрування) відеоданих; виключення надмірності одночасно без внесення погрішності; значне зменшення кількості незначущих елементів (незначущих нульових біт) на початку кожної бітової послідовності кодів КСП; формування кодограм рівномірної довжини на основі змінної (заздалегідь невизначеної) кількості елементів початкового зображення; додаткове зниження вихідного об’єму зображень в кодованому вигляді. При цьому формування інформаційної складової КСП зображень організовується: не на системі підстав, а на їх представленні в зниженому динамічному діапазоні; не на значеннях елементів зображення, а на їх представленні з урахуванням обмежень на динамічний діапазон.


Ключові слова


криптосемантичне представлення зображень; захист інформації; шифрування; кодування; компресія зображення; поліадичний код; плаваюча схема; диференційований базис

Посилання


Соколан Т. С. Адміністративно-правове ре-гулювання застосування відеоспостереження пра-воохоронними органами України / Тетяна Сергіїв-на Соколан // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальні-стю 12.00.07. — Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — 2016. — 210 с.

Resolution of PACE 1604 (2008) “Video surveillance of public areas” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp fileid=17633&lang=en.

Володин А. А. Обработка видео в системах телевизионного наблюдения / А. А. Володин, В. Г. Митько, Е. Н. Спинко // Вопросы защиты информации. — 2002. — № 4 (59). — С. 34–47.

Visual cryptography / M. Naor and A. Shamir // In EUROCRYPT’94. — Springer-Verlag Berlin, 1995 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fe.infn.it/u/filimanto/scienza/webkrypto/ visualdecryption.pdf.

Shamir A. How to share a secret / A. Shamir // Communications of the ACM. — N.Y.: ACM Press, 1979. —Vol. 22. — P. 612–613.

Gobby C. Quantum key distribution over 122 km of standard telecom fiber / C. Gobby, Z. L. Yuan, A. J. Shields // Applied Physics Letters. — N.Y.: American Institute of Physics, 2004. — V. 84, № 19. — P. 3762-3764.

International Standards Organization 1984. «OSI-Basic Reference Model», ISO 7498, International Standards Organization, Geneva.

Barannik V. Methodology compression of videoinformation in the cryptographic systems /V. Barannik, S. Sidchenko, V. Larin // Science-based technologies. — 2011. — Vol. 11. No. 3–4, doi.org/10.18372/2310-5461.11.5260 (eng).

Баранник В. В. Синтез комбинированных криптокомпрессионных систем для обеспечения безопасности видеоинформации в инфокоммуни-кациях / В. В. Баранник, С. А. Сидченко, И. М. Тупица // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. — Х.: ХНУРЭ. — 2014. — Вып. 169. — С. 39-44.

Баранник В. В. Методология позициониро-вания полиадических кодовых конструкций на основе классифицирующих признаков в системе криптокомпрессионного представления / В. В. Баранник, С. А. Сидченко, И. М. Тупица, Н. А. Королева// Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. — 2015. — № 4. — С. 56–60, doi.org/10.18664/ikszt.v0i4.53977 (rus).

Баранник В. В. Метод дешифрируемо-стойкого представления изображений / В. В. Баранник, С. А. Сидченко, В. В. Ларин // Сучасна спеціальна техніка. — 2011. — №1 (24). — С. 24–29.

Barannik V. V. The Decoded-proof Presentation of Images on the Basis of the Polyadycal Encoding Systems / V. V. Barannik, S. A. Sidchenko, V. V. Larin // XIth International Conference CADSM 2011, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lviv-Polyana, Ukraine, Lviv Polytechnic National University, February 23 — 25, 2011. — P. 182.

Сидченко С. А. Способ представления изображений стойких к дешифрированию на основе плавающей схемы кодирования / С. А. Сидченко // Системи озброєння і військова техніка. — 2011. — Вип. 3 (27). — С. 68–70.

Баранник В. В. Метод криптосемантическо-го представления изображений на основе плаваю-щей схемы в базисе по верхним границам / В. В. Баранник, С. А. Сидченко, И. М. Тупица // Радиоэлектроника и информатика. — 2015. — № 4. — С. 9–12.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ