Правила синтезу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови

А. І. Вавіленкова

Анотація


У статті сформульованоосновну проблему змістовної автоматичної обробки текстової інформації. Описано формальні правила, за якими можна буде знайти логічні зв’язки між реченнями природної мови, з яких складається електронний текстовий документ.Правила синтезу логіко-лінгвістичних моделей представляють собою умови, при виконанні яких в логіко-лінгвістичних моделях здійснюються заміни тотожних за змістом компонент, а також утворюються одномірні масиви, елементи яких є словами чи словосполученнями, що пов’язують речення природної мови одне з одним у частинах тексту.Правила синтезу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови можна застосовувати як для речень, розташованих у тексті послідовно, так і для речень з декількох абзаців.Розширення та удосконалення правил синтезу для різноманітних методів логічного зв’язку між частинами тексту забезпечить підвищення якості пошуку змісту з використанням формальних логіко-лінгвістичних моделей.


Ключові слова


логіко-лінгвістична модель; синтез; природна мова; логічні зв’язки; зміст

Посилання


Ландэ Д. В. Интернетика: навигация в сложных сетях: модели и алгоритмы / Д. В. Ландэ, А. А. Снарский, И. В. Безсуднов. — М. : Либроком, 2009. — 264 с.

Широков В. А. Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії / В. А. Широков, В. М. Білоноженко, О. В. Бугаков та ін. — К. : Довіра, 2010. — 295 с.

Evans V., Green M. Cognitive Linguistics. — Edinburg: Edinburg university press Publ., 2006, — 830 p.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Изд. 5-тое, стереотипное / И. Р. Гальперин. — М. : КомКнига, 2007. — 144 с.

Башмаков А. И. Интеллектуальные информационные технологии: учеб. пособие / А. И. Башмаков, И. А. Башмаков. — М. : Изд-во МГТУ им. Баумана, 2005. — 304 с.

Лайонз Дж. Лингвистическая семантика. Монография / Дж. Лайонз. — М. : Языки славянской культуры, 2003. — 400 с.

Никитин М. В. Курс лингвистической семантики / М. В. Никитин. — СПб.: Изд-во РГПУ им. Герцена, 2007. — 819 с.

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: в 2-х т: Т. 1. / Ю. Д. Апресян. — М. : «Восточная литература», 1995. — 422 с.

Чернявская З. Е. Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность / З. Е. Чернявская. — М. : Книжный дом «Либроком», 2009. — 248 с.

Вавіленкова А. І. Способи виявлення логічних зв’язків між частинами текстових документів / А. І. Вавіленкова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет»: зб. наук. праць. — (Серія «Нові рішення в сучасних технологіях»). — 2016. — № 12 (1184). — С. 101 — 105. doi: 10.20998/2413-4295.2016.12.14.

Вавиленкова А. И. Основные принципы синтеза логико-лингвистических моделей / А. И. Вавиленкова // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 5. — С. 176–185.

Прокопенко Ю. В. Застосування ситуаційного підходу для формування алгоритмів управління вакуумапаратом періодичної дії / Ю. В. Прокопенко, А. П. Ладанюк // Східно-європейський журнал передових технологій. — 2015. — № 3/2 (75). — С. 42–47. doi: 10.15587/1729-4061.2015.43758.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ