ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ГІДРОЕКОСИСТЕМ З ІНТЕНСИВНИМ ТЕХНОГЕННИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

С. М. Маджд, А. С. Александрова

Анотація


Встановлено, що акумулюючи забруднення, які надходять до водних систем протягом тривалого періоду, донні відклади виступають індикатором екологічного стану водойм, своєрідним інтегральним показником рівня і масштабу техногенного забруднення, оскільки вони, з одного боку, сприяють самоочищенню гідроекосистеми, а з іншого – являють собою постійне джерело вторинного забруднення водного середовища. Виявлено, що прогресуюче забруднення гідроекосистеми передусім характеризується зростанням коефіцієнтів донної акумуляції, тоді як зменшення цих коефіцієнтів свідчить про зниження рівня забруднення та активізацію процесів детоксикації. В ході досліджень встановлено, що коефіцієнти донної акумуляції для важких металів і нафтопродуктів водної екосистеми, в зоні впливу підприємств цивільної авіації, вказують на  потенційну небезпеку донних відкладів. Вивчені  механізми акумуляції забруднювачів донними відкладам свідчать про інтенсивне техногенне навантаження на гідроекосистему з боку авіаційних підприємств  та про прогресуюче забруднення та накопичення основної маси полютантів авіапідприємств в донних відкладах.


Ключові слова


екологічна безпека, донні відклади, гідроекосистема, авіаційні підприємства

Посилання


Лепихин А. П., Максимович Н. Г., Меньшикова Е. А. Роль донных отложений в формировании качества воды рек западного Урала / А. П. Лепихин, Н. Г. Максимович, Е. А. Меньшикова. – М. : Прогресс, 1995. – 158 с.

Fіlіos J. The release rate of nutrіents from rіver and lake sedіments / J. Fіlіos, W. Swanson // J. Water Pollut. Contr. Fed. – 1986. – № 44. – P. 644–662.

Кравчук Г. О. Сучасні зміни умов осадконакопичення та бентосні форамініфери як індикатори забруднення донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря: дис. канд. геол. наук : 04.00.10 / Генадій Олегович Кравчук. – О., 2004. – 214 с.

Янин Е. П. Техногенные илы в реках Московской области (геохимические особенности и экологическая оценка) / Е. П. Янин – М. : ИМГРЭ, 2004. – 94 с.

Драчев С.М. Борьба с загрязнением рек, озер и водохранилищ промысловыми и бытовыми стоками. — М.; Л.: Наука, 2007. — 245 с.

Маджд С.М. Екологічна оцінка якості поверхневих і ґрунтових вод, в районі експлуатації та ремонту авіаційної техніки / С.М. Маджд, Г.М. Франчук, М.М. Тимошенко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – К., 2012.– Вип.9. – С. 116–122.

Маджд С.М. Удосконалення технологічної схеми очищення зворотних вод авіапідприємств / С.М. Маджд // Проблеми водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2013.– Вип.22. – С.107–112.

Франчук Г.М. Удосконалення технології очищення стічних вод підприємств авіаційної галузі від нафтопродуктів /Г.М. Франчук, С.В. Бойченко, С.М. Маджд, О.О. Вовк, А.В. Яковлєва // Наукоємні технології. – 2013. – №3. – С. 349–354.

Романенко В. Д., Крот Ю. Г., Киризій Т.Я., Коваль І.М., Кіпніс Л.С., Потрохов О.С., Зінковський О.Г., Леконцева Т.І. Природні і штучні біоплато Фундаментальні та практичні аспекти – К.: Наук. думка, 2012. – 110 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ