ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУБНИХ СТАЛЕЙ ОХОЛОДЖУЮЧИХ СИСТЕМ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІΪ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБ-НИЦТВ

Андрій Васильович Бойко, Василь Петрович Кулик, Валерій Дмитрович Макаренко, Анатолій Вадимович Сизоненко

Анотація


В роботі наведені результати експериментальних і теоретичних досліджень, які дозволили пояснити механізми знеміцнення трубних сталей охолоджуючих систем тривалої експлуатації в умовах бродильного виробництва. Зокрема встановлено, що з ростом терміну експлуатації і зниженням мінусових температур охолоджуючої суміші різко збільшуються значення напружень викривлень кристалічних граток α-матриці. Показано, що з пониженням температури від -10 до -50ºС зменшуються параметри кристалічної гратки. З використанням математичного апарату дислокаційної теорії міцності розрахована енергія, величина якої достaтня для зародження мікротріщини в присутності каталізатора – водню. Встановлено, що з ростом терміну експлуатації масова частка цементиту трубних сталей різко зменшується, що свідчить про знеміцнення і погіршення властивостей  матеріалу. Доказано, що близько 35-30% атомів вуглецю цементиту переходить при його розчині в α-твердий розчин в процесі тривалої експлуатації труб теплообмінників охолоджуючих систем, що приводить до зниження міцнісних характеристик сталі.


Ключові слова


корозія; знеміцнення; тріщиностійкість; в’язкість; холодоагенти; напруження

Посилання


Атомный механизм разрушения. – М.:Мир.–1963.–660с.

Гилман Дж. Скол, пластичность и вязкость кристаллов//Атомный механизм ра-зрушения. – М.:Мир.–1963.–660с.

Калачев Б.А. Водородная хрупкость металлов.–М.:Металлургия.–1985.–216 с.

Карпенко Г.В., Крипякевич Р.И. Влияние водорода на свойства стали. – М.:Металлургиздат.–1962.–200c.

Карпенко Г.В., Василенко И.И. Коррозионное растрескивание сталей.-Киев: Техника.–1971.–191с.

Мешков Ю.Я., Пахаренко Г.А. Структура металла и хрупкость стальных изделий. – Киев: Наукова думка. –1985.–266 с.

Литвак И.М. Технология и технологический контроль свеклосахарного производ-ства. –М.: Пищепромиздат. – 1992. – 448с.

Гуревич М.С., Федоров П.Д. Теплосиловое хазяйство сахарных заводов. – Киев. -1992. – 379с.

Ставников В.Н., Баранцев В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. – М.: - Пищевая промышленность. – 1984. – 327с.

Сухенко Ю.Г., Литвиненко О.А., Сухенко В.Ю. Надiйнiсть i довговiчнiсть устат-кування харчових i переробних виробництв. – Киiв.- НУХТ. – 2010. – 547с.

PressoureG.М., BlondeauR., CadionL. HSLA steels with inproved hydrogen sulfide cracking resistance // Proc. Conf. Amer. Soc. Metals. – Philadelphia: Ра, 2012. Р. 827-843.

Martynova O.I., Vainman A.B. Einige Probleme der Sauerstoff-fahrweise in Anlagen mit Zwang durch laufkesseln // VGB Kraftwerkstechnik.– 2011.–№8.– S.659–663.

Trucbon M.R., Crolet J.I. Experimental limits of sourer servise for tubular steels //SSC Simposium. – Saint-Cloud.– 21.– 2013 p.

Stardisco J.B,,Pitts R.E. Corrosion of Iron in H2S-CO2-H2O System , Mechanism of Sulfide Film Formation an Kinetics of Corrosion // Corrosion . –2014. –№9. –P.245–253.

Винников Ю.Л., Макаренко В.Д., Кравець І.А., Миненко І.С..Дослідження при-чин зниження міцності трубопроводів ТЕЦ. – Прoблеми тертя та зношування. – 2019. – №1(82). –С.63–68.

Макаренко В.Д., Чеботар І.М., Петренко О.О., Ногіна А.М. Дослідження механі-чних властивостей труб охолоджуючих систем довготривалоï експлуатаціï в широкому інтервалі мінусових температур в умовах бродильного виробництва. – Проблеми тертя та зношування. –2019. –№1(82). – С.69–79.

Лебедев А.А., Бойко А.В. Установка для испытания конструкционных материа-лов на трещиностойкость при двуосном растяжении. – Проблемы прочности. – №8. –С.56–59.

Лебедев А.А., Бойко А.В., Загорняк О.В. Упругопластическое разрушение плас-тин с трещиной. – Физ.-хим. механика материалов. – 1991. – №6. – С.54–57.

Загорняк О.В., Бойко А.В., Лебедев А.А. Предельное состояние пластины с тре-щиной при двухосном растяжении. – Проблемы прочности. – №12. – С.21–26.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована