ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЦІНОВОГО УПРАВЛІННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ

О.В. Ільєнко

Анотація


 В статті сформовані  основні стратегії цінового управління конкурентним середовищем міжнародного бізнес-простору у різних галузях світового господарства з урахуванням їх особливостей як складової маркетингової підприємницької безпеки міжнародного рівня.

Ключові слова


міжнародна маркетингова цінова стратегія; маркетингова підприємницька безпека

Посилання


Азарян.О. М. Маркетинг/ О. М. Азарян, В. Руделиус [Текст] // Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менедж. –освіти в Україні», 2009. –С.648.

Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга [Текст] /М. Мак-Дональд. СПб: Питер 2000. -320с.

Барановський О. І. Фінансова безпека : моногр. [Текст] /Олександр Іванович Барановський. – Ін-т екон.прогнозування. – К. : Фенікс, 1999. – 338 с.

Богомолов В. А. Экономическая безопасность : учеб. пособ. [Текст] / Виктор Александрович Богомолов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 303 с.

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва в умовах європейської інтеграції України [Текст] / Т. Г. Васильців, В.І. Волошин // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект : сб. науч. тр. ДонНУ. – Донецк : Изд- во ДонНУ, 2007. – C. 1639-1644.

Смирнова О.О. Основные тенденции развития прямого маркетинга в зарубежных странах и в России [Текст] /О.О. Смирнова// Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: (08.00.14) / Смирнова Ольга Олеговна; МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2000. – С. 22 с.

Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность продукции [Текст] / И.А. Соловьев// -М.: ЮНИТИ, 2000. –С. 271.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована