ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРАВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

О. М. Миронець

Abstract


Стаття присвячена аналізу поняття „функція права”, а також класифікації функцій права на сучасному етапі розвитку України. Автор аналізує наукові підходи до досліджуваних понять, пропонує власне визначення функцій права та власну їх класифікацію.

References


Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т, Т. I . – М.: „Юридическая литература”, 1981. – 361 с.

Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Изд. 2-е. доп. – М.: ООО ИД „Право и государство”, 2005. – 544 с.

Общая теория государства и права: Учебник/Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристь, 1996. – 465 с.

Радько Т.Н. Основные функции социалистического права: Учеб. пособ. – Волгоград, 1970. – 143 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 1980. – 176 с.

Ситар І.М. Онтологічні функції права. Автореф. дис. на здоб. науков. ступ. канд. юрид. наук. Львів, 2008. – 16.

Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — М.: Юристъ, 1997. — 672 с.

Ковальський В. Функції права: поняття, джерела, динаміка // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2009. — № 2. — С. 3-10.

Правозавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М. та інші; За ред. В.В. Копєйчикова. – 7-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.

Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. – Львів: Фонд „Право України”, 1997. – 197 с.

Радько Т.Н. Теория государства и права: Учебник для вузов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – 576 с.

Ситар І. М. Онтологічні функції права: монографія. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 240 с.

Казьмин И. Ф. Общие проблемы права в условиях научно-технического прогреса. М., 1986. – 191 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.