Мас-медіа як канал маніпулятивного впливу на суспільство

Юлія Ярославівна Поліщук, Сергій Олександрович Гнатюк, Нургуль Абадуллаєвна Сєйлова

Анотація


Інформація у руках невеликої групи людей може стати засобом тотального маніпулятивного впливу на свідомість як конкретних осiб, так і мас. Розвиток засобів масової інформацій (телебачення, Інтернет, радіо, преса тощо) значно спрощує цей процес. Методи маніпулювання свідомістю є предметом наукових досліджень, проте в літературі відсутнє систематизоване їх представлення – це ускладнює пошук та зменшує ефективність їх подальшого дослідження. Виходячи із цього, основною метою роботи є аналіз методів маніпулятивного впливу на суспільство за допомогою мас медіа. У статті проаналізовано існуючі дефініції терміну «маніпуляція» та сформульовано авторське тлумачення цього поняття. Також, проведено оцінку можливості впливу мас медіа на окрему особу і суспільство в цілому і, як наслідок, представлено рівні та типи маніпулятивного впливу. Крім того, досліджено існуючі методи маніпулятивного впливу каналами мас медіа та висвітлено наочні приклади такого впливу на особу та суспільство. У подальшому є доцільним дослідження сфери маніпулятивного впливу, з метою розробки формалізованої моделі інформаційного впливу мас медіа за допомогою методів маніпулятивного впливу та системи їх виявлення.

Ключові слова


інформаційно-психологічна безпека; маніпулятивний вплив; засоби масової інформації; мас медіа; методи інформаційно-психологічного впливу; вплив засобів масової інформації

Посилання


Інформаційно-психологічне протиборство (еволюція та сучасність): монографія / Я.М. Жарков, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк та ін. — К.: ПАТ «Віпол», 2013. — 248 с.

Шпеєр Альберт: біографія [Електр. ресурс] //URL: http://www.people.su/ua/126010 (дата звер-нення: 03.08.15).

Основні теорії масової комунікації і журналістики: Навчальний посібник / За ред. В.В. Різуна — К.: Центр Вільної Преси, 2010. — 258 с.

Нестеряк Ю. Державна підтримка ЗМІ: європейські традиції та українська практика // Вісник КНУ. Журналістика. – 2002. – № 10. – С. 50–52.

Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Деніс Мак-Квейл. — Львів : Літопис, 2010. — 537 с.

Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / ред. Я. Н. Засурский. — М.: Мысль, 1980. — 264 с.

Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: Пер. с нем. / Общ. Ред. и предисл. Мансурова Н. С. / Э.Ноэль-Нойман – М. : Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. — 352 с.

Знаков В.В. Макиавеллизм, манипулятивное поведение и взаимопонимание в межличностном общении / В.В. Знаков // Вопросы психологии. — 2002. — №6. — С. 45-54.

Гарифуллин Р.Р. Иллюзионизм психолога. Иллюзии и манипуляции психолога [Текст] / Р.Р. Гарифуллин. – Казань – Йошкар-ола: Марийс-кий полиграф.-изд. комбинат, 2000. — 44 с.

Панкратов В.Н. Психотехнология управ-ления людьми: практ. руков. / В.Н. Панкратов. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. — 336 с.

Шейнов В.П. Психология власти: моно-графия / В.П. Шейнов. — М.: Ось-89, 2003. — 528 с.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита: монография / Е.Л. Доценко. — СПб.: Речь, 2003. — 304 с.

Варій М.Й. Специфічні форми і методи впливу на електорат // Політико-психологічні передвиборчі та виборчі технології»: навч. пос. – К.: — Ельга, Ніка-Центр. — 2003. — 400 c.

Нестеряк Ю. Державна підтримка ЗМІ: європейські традиції та українська практика // Вісник Київського національного університету. Журналістика. — 2002. — № 10. — С. 50–52.

Shostrom E.L. Man, the manipulator: The inner journey from manipulation to actualization. Nashville, TN: Abingdon. — 2003. — P. 256.

Небезпеки маніпулювань свідомістю люди-ни під час виборів та можливі методи громадського контролю за владою і виборчими процесами [Електр. ресурс] // URL: mydisser.com/dfiles/54420905.doc (дата зверн. 07.08.15).

Присяжнюк М.М. Прийоми маніпулю-вання свідомістю людей через засоби масової інформації / М.М. Присяжнюк // Сучасні інфор-маційні технології у сфері безпеки та оборони. — №1(1). — 2008. — С. 51–58.

Застольська В.В. Маніпуляція як засіб формування ціннісно-нормативних уявлень в сучасних демократичних суспільствах // URL: http://www.phildep.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Vydanna/FPGN/N_16-17.pdf (дата зверн. 07.10.15).

Даниленко О.И. Пособие по социальной психологии. — М.: Рефл-бук, 2000. — С. 205-234.

Лавлінський Р. Механізми формування соціальних стереотипів у суспільстві засобами мас-медіа // Наукові записки [НУ «Острозька академія»]. Сер. : Філософія. — 2010. — Вип. 7. — С. 164-176.

Зеленский С.А. Манипуляции массами и психоанализ. Манипулирование массовыми психи-ческими процессами посредством психо-анали-тических методик. — Спб.: Скифия, 2008. — 248 с.

Сугестивн технології маніпулятивного впливу: навч. пос. / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева, Є.Д. Скулиш, О.Д.Бойко, В.В. Остроухов] — 2-ге вид. — К.: Віпол, 2011. — 248 с.

Головин С.Ю. Словарь практического психолога. – Минск: Харвест, 1998. — 800 с.

Соціальна психологія в рекламі: навч. пос. — К.: КНЕУ, 2006. — 384 с.

Курт Рисс. Кровавый романтик нацизма. Доктор Геббельс. 1939-1945. [Електронний ресурс] // URL: http://thelib.ru/books/kurt_riss/krovavyy_romantik_nacizma_doktor_gebbels_1939_1945-read.html (дата звернення 22.08.15).

Олпорт Г. Становление личности: избран-ные труды / [пер. с англ. Л.В. Трубицыной]; под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2002. — 462 с.

Мельник Г.С. Mass Media: Психологи-ческие процессы и эффекты / Г.С. Мельник. — СПб: 1996. — 117 с.

Остроухов В.В., Петрик В.М., Присяжнюк М.М. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти): Підручник / За ред. Є.Д. Скулиша. — К., 2010. — 776 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory