Концепція синергетичного управління процесами взаємодії агентів у соціальних Інтернет-сервісах

Руслан Валентинович Грищук, Катерина Валеріївна Молодецька

Анотація


Еволюційні процеси в соціальних інтернет-сервісах відбуваються переходом з одного стану в інший через хаос, який характеризується високою чутливістю системи до зовнішніх збурень. В результаті система досягає одного із можливих стійких станів – атракторів, на вибір якого негативно впливають потенційні загрози, націлені на агентів соціальних інтернет-сервісів. В статті розглянуто концепцію синергетичного управління для забезпечення інформаційної безпеки держави в розрізі управління процесами взаємодії агентів у соціальних інтернет-сервісах. Синтезоване синергетичне управління на основі обраного динамічного інваріанту забезпечує протікання у віртуальних спільнотах процесів керованої самоорганізації агентів для переходу системи до заданого керованого стану. В результаті синергетичного управління процесами взаємодії агентів у соціальних інтернет-сервісах у точці сплеску синергетичного ефекту досягається поставлена мета взаємодії агентів. Наведено модельні приклади застосування концепції.

Ключові слова


соціальний інтернет-сервіс; взаємодія агентів; динамічний хаос; синергетичне управління; фазовий портрет; атрактор; інформаційна безпека

Посилання


Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 260 с.

Сазанов В. М. Социальные сети : Анализ – Технологии – Перспективы. Обзор : [електронний ресурс] / Сайт Лаборатории СВМ. – Режим доступу: http://ntl-cbm.narod.ru/CBM-NET/net_rew.doc (дата звернення: 17.04.15). – Назва з екрану.

Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства : загрози, протидія, моделювання: [монографія] / В. П. Горбулін, О. Г. Додонов, Д. В. Ланде. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 164 с.

Додонов А. Г. Компьютерные сети и аналитические исследования /А. Г. Додонов, Д. В. Ландэ, В. Г. Путятин. – К. : ИПРИ НАН Украины, 2014. – 486 с.

Роджерс Еверетт М. Дифузія інновацій [пер. з англ.] / Еверетт М. Роджерс – Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 591 с.

Castells M. The Network Society : From Knowledge to Policy / M. Castells, G. Cardoso // Washington, DC : Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations, 2005. – 434 р.

Грищук Р. В. Соціальні мережі як арена інформаційного протиборства / Р. В. Грищук, В. В. Охрімчук // ХХ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального призначення»] (Житомир, 28 лист. 2014 р.). – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – Ч І. – С. 168–169.

Даник Ю. Г. Сучасні мобільні соціальні інтернет сервіси як один з перспективних засобів масової комунікації / Ю. Г. Даник, Р. В. Грищук, О. В. Самчишин // Наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»] (Київ, 19 берез. 2015 р.). – К. : Центр. навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. – С. 232–235.

Губанов Д. А. Социальные сети : модели информационного влияния, управления и противоборства / Д. А. Губанов, Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвили ; под ред. Д. А. Чхартишвили. – М. : Изд. физ.-мат. лит., 2010. – 228 с.

Даник Ю. Г. Синергетичні ефекти в площині інформаційного та кібернетичного протиборства / Ю. Г. Даник, Р. В. Грищук // Наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»] (Київ, 19 берез. 2015 р.). – К. : Центр. навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. – С. 235–237.

Информационные риски в социальных сетях / [Г. А. Остапенко и др.] ; под ред. Д. А. Новикова. – Воронеж : Изд. «Научная книга», 2013. – 161с.

Томашевський В. М. Щодо моделювання соціальних мереж / В. М. Томашевський // VIII міжнар. наук.-практ. конф. [«Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС–2013»] (Чернігів-Жукин, 24–28 черв. 2013р.). – Чернігів : ЧДТУ, 2013. – С. 448–450.

Barrett C. Modeling and simulation of large biological, information and socio-technical systems: an interaction based approach / C. Barrett, S. Eubank,M. Marathe // Interactive Computation. – Berlin : Springer Berlin Heidelberg. – 2006. – P. 353–392.

Wasserman S. Social network analysis: Methods and applications / S. Wasserman, K. Faust. – Cambridge : Cambridge university press, 1994. – 825 p.

Моделирование динамики новостных текстовых потоков / [Д. В. Ландэ и др.] // Интернет-математика 2007: сб. работ участников конкурса науч. проектов по информ. поиску / [отв. ред. П. И. Браславский]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2007. – С. 98–107.

Пелещишин А. М. Аналіз існуючих типів віртуальних спільнот у мережі Інтернет та побудова моделі віртуальної спільноти на основі веб-форуму / А.М. Пелещишин, Р.Б. Кравець, Ю.О. Сєров // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 699 : Інформаційні системи та мережі. – С. 212–221.

Epstein J.M. Generative Social Science : Studies in Agent-Based Computational Modeling / J.M. Epstein. – Princeton : Princeton University Press, 2012. – 384 р.

Рогоза М. Є. Нелінійні моделі та аналіз складних систем : навч. посібник : [в 2 ч.] / М.Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, Е. К. Мусаєва. – [2-ге вид., зі змінами]. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Ч. 1. – 300 с.

Андриевский B. P. Управление хаосом: методы и приложения : [в 2 ч.]. / В. Р. Андриевский, A. T. Фрадков // Автоматика и телемеханика. – 2003. – Ч I : Методы. – № 5. – С. 3–45.

Талагаев Ю. В. Многопараметрический анализ на основе критерия Мельникова и оптимальное подавление хаоса в периодически возмущаемых динамически системах / Ю. В. Талагаев, А. Ф. Тараканов // Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика. – 2011. – Т. 19. – №4. – С.77–90.

Колесников А. А. Синергетическое методы управления сложными системами: теория системного синтеза / А.А. Колесников. – М.: Едиторал УРСС, 2005. – 228 с.

Epstein J.M. Nonlinear Dynamics, Mathematical Biology, and Social Science : lecture notes

/ J.M. Epstein. – Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1997. – 164 р.

Бєлов Ю. О. Математичні моделі, методи й алгоритми теоретичної та прикладної інформатики / Ю. О. Бєлов, А. С. Бичков, О. І. Чулічков. – К. : «ФПФН», 2009. – 226 с.

Николис Дж. Динамика иерархических систем. Эволюционное представление / Дж. Николис. – М. : Мир, 1989. – 488 с.

Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / М. Месарович, Д. Мако, И. Тахакара. – М. : Мир, 1973. – 344 с.

Табор М. Хаос и интегрируемость в нелинейной динамике [пер. с англ.] / М. Табор. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 318 c.

Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой [пер. с англ.] / И. Пригожин, И. Стенгерс; под. общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича, Ю. В. Сачкова. – М. : Наука, 1984. – 432 с.

Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен. – М. : Мир, 1985. – 419 c.

Сєріков А.В. Маркетинг як необхідна умова синергетичного управління господарською діяльністю / А. В. Сєріков, О. О. Зубова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 276–283.

Сериков А.В. Эффективность хозяйственной деятельности: определение, измерение, синергетическое управление / А.В. Сериков // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2 (24). – С. 212–219.

Грищук Р.В. Концепція побудови диференціально-ігрових гарантовано захищених розподілених систем захисту інформації / Р. В. Грищук // Сучасний захист інформації. – К. : ДУІКТ. – 2011. – № 1 (6). – С. 4–9.

Бурячок В.Л. Політика інформаційної безпеки [Текст]: підручник / В.Л. Бурячок, Р.В. Грищук, В.О. Хорошко; під заг. ред. проф. В.О. Хорошка. – К. : ПВП «Задруга», 2014. – 222 с.

Грищук Р. В. Методика оцінювання рівня небезпеки кібернетичних загроз / Р. В. Грищук, С.В. Чернишук // Сучасний захист інформації. – 2013. – Спецвипуск. – С. 23–28.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory