Кластерно-імовірнісна методологія дослідження інформаційної безпеки руху морських суден

Геннадій Борисович Вільський

Анотація


У статті позначена проблема параметричної орієнтації містка судна інформаційним забезпеченням систем управління рухом, бездоганності суднових відомостей і повідомлень. Поставлено завдання розробки нової методології дослідження інформаційної безпеки судна, ліквідує прогалини в теорії оцінки загроз і ризиків судноводіння. Наведено результати розробки наукового положення, що представляє поєднання системного підходу з дескрипторним і комп'ютерним моделюванням інформаційної безпеки судна в умовах ризикованості водного шляху. Запропоновано сукупність процедур складових наукової бази кластерно-ймовірнісної методології дослідження інформаційної безпеки судна. Структуровані етапи, що містять теоретичні положення моделювання імовірнісних статистичних розподілів небезпек і ризиків судноводіння. Методологія забезпечує інтеграцію кількісних і якісних значень можливих ризиків у теоретичних моделях, що знайшли застосування в морській практиці.

Ключові слова


ймовірність; годограф; інформаційна безпека; кластер; методологія; моделювання; чинник; функція

Посилання


Морская доктрина Украины до 2035 года. Постановление Кабинета министров Украины от 7.10.09 г. — № 1307.

Астреин В.В. Разработка технологий выработки решений по предупреждению столкновений судов в море: дис. на соискание научной степени канд. техн. наук: 05.22.19 «Эксплуатация водного транспорта, судовождение» / Вадим Викторович Астреин. — Новороссийск, 2010. — 152 с.

Стариченков А.Л. Методология обеспечения безопасности транспортных средств: дис. на соискание научной степени доктора техн. наук : 05.22.01 — Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте / Алексей Леонидович Стариченков. — СПб., 2012. — 473с.

Чемин А.А. Разработка методов оценки эффективности систем защиты информации в распределенных информационных системах специального назначения: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.19 "Методы и системы защиты информации, информационная безопасность" /Александр Александрович Чемин. — М., 2009. — 22 с.

Приступа А.С. Методология оценки эффективности обеспечения безопасности в экономических информационных системах: автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.э.н.: 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» / Артем Сергеевич Приступа. — М., 2005. — 23 с.

Лесков М.М. Навигация / М.М. Лесков, Ю.К. Баранов, М.И. Гаврюк // Учебник для вузов мор. трансп. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Транспорт, 1986. — 360 с.

Берестова Т.Ф. Законы формирования структуры информационного пространства и функции информации / Т.Ф. Берестова // Библиография: Научный журнал. — 2009. — № 5. — С. 32-47.

Баскаков А.Я. Методология научного исследования: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.: ил. — Библиогр., С. 208-212.

Radon J., Mengen konvexer Körper, die einen gemeinsamen Punkt enthalten, Math. Ann. Vol. 83 (1921), p. 113-115.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory