Критерії ідентифікації плагіату в науковій літературі з кібербезпеки

Володимир Григорович Кононович, Микола Генріхович Романюков

Анотація


Проблема плагіату у науковій та науково-навчальній літературі з інформаційної та кіберфізичної безпеки в сучасних умовах переходу до постіндустріального суспільства являється важливою. Системи безпеки стали надскладними й інтегрованими. Теорії кіберфізичної безпеки кіберпростору та промислових технологій вимагають свого розвитку, а наукові розробки – підвищення своєї якості та результативності. Існуючі наукові і практичні критерії ідентифікації плагіату, на відміну від правил і процедур захисту товарних знаків та порушень авторського права, не в повній мірі враховують сучасні вимоги законів про освіту й наукову діяльність, не дають можливості враховувати особливості конкретного наукового напряму для аналізу та оцінки плагіату в публікаціях і не задовольняють потреб наукового та технологічного знання, породженим новими мережними технологіями, що виникають. На відміну від захисту товарних знаків, поки не вироблено правил, процедур та методик виявлення плагіату у науковій та освітній сфері. Виходячи з цього, на базі історичного аналізу трансформації основних підходів до захисту авторських прав і виявлення плагіату, запропоновано й обґрунтовано адаптивний підхід до побудови системи критеріїв ідентифікації плагіату, заснований не на формальному збігу текстів, а на збігу семантики. Коефіцієнти формальної оригінальності текстів не можуть бути мірою плагіату, бо плагіат можливий при будь-яких їх значеннях Також розглянуто вплив на відношення до плагіату науково-технологічної революції та переходу до постіндустріального суспільства. Автори застерігають, що наведені у даній роботі пропозиції, тези, використані приклади реальних матеріалів не можуть бути використані як факти чи підстави для обвинувачень та  прийняття організаційних заходів, а наголошують, що все це використано лише для того, щоб дане дослідження не перетворилось на дискусійне.

Ключові слова


кібербезпека; кіберфізична безпека; інформаційна безпека; плагіат; авторське право; товарний знак; постіндустріальне суспільство

Посилання


О. Фиговский, России нужны прорывные открытия и разработки, Сайт С.П.Курдюмова. Эко-номика, кризисы, безопасность, самоорганизация. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// spkurdyu-mov.ru/ economy/rossii-nuzhny-proryvnye-otkrytiya-i-razrabotki.

Закон України «Про освіту». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Закон України «Про вищу освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

В. Бахрушин, "Академічний плагіат і са-моплагіат в науці та вищій освіті: нормативна база і світовий досвід", Освітня політика. Портал громадсь-ких експертів [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademich-nij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-nor-mativna-baza-i-svitovij-dosvid.

О. Штефан, "Деякі аспекти прояву плагі-ату, Теорія і практика інтелектуальної власності", НДІ інтелектуальної власності НАПрН України.

В. Кононович, А. Кобозєва, Навчальний посібник «Інформаційна безпека інформаційної інфра-структури. Реагування на атаки» для студентів спеці-альності 125 – «Кібербезпека» спеціалізації «Управління кібербезпекою», Рег. номер ИП07639 від 15.12.2016 (№4019-РС-2016). – Одеса: ОНПУ, 2016, 161 с.

В. Кононович, С. Гладиш, Технічна екс-плуатація систем захисту інформації телекомунікацій-них мереж загального користування. Частина 4. Інфор-маційна безпека комунікаційних мереж та послуг. Реагу-вання на атаки: Навч. посібник. Затверджено Міністер-ством транспорту та зв’язку України / за ред. В.Г. Кононовича. – Одеса: ОНАЗ, 2009, 208 с.

Р. Шишка, "Плагіат та його прояви і не-безпеки", Часопис Київського університету права, 2014/4, С. 170-176.

И. Бобок, Метод повышения эффективно-сти детектирования вложения конфиденциальной ин-формации: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, специальность: 05.13.21 – Системы защиты информации, Одеса, 2013, 136 с.

М. Мельник, Повышение устойчивости стеганографической системы к атаке сжатием: диссер-тация на соискание ученой степени кандидата техниче-ских наук, специальность: 05.13.21 – Системы защиты информации, Одесский национальный политехниче-ский университет, Одеса, 2013, 142 с.

М. Романюков, "Метод розрахунку опти-мальності витрат на інформаційну та кібербезпеку", Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2019, № 2, С. 167-176.

А. Быков, Н. Алтухов, А. Сосенко, "Зада-ча выбора средств защиты информации в автомати-зированных системах на основе модели антагонисти-ческой игры", Инженерный вестник, № 04, С. 525-542, 2014.

В. Кононович, С. Стайкуца, І. Кононович, Ю. Копитін, М. Романюков, "Адаптивні підходи до забезпечення кібербезпеки розподілених систем", Безпека інформації, Том 22, № 3, С. 255-260, 2016.

Н. Кузнецов, В. Кульба, Е. Микрин, Ин-формационная безопасность систем организационного управления. Теоретические основы : в 2 т., Ин-т про-блем передачи информ. РАН, М.: Наука, 2006.

А. Щербаков, В. Буданов, Н. Белотелов, Л. Колесова, В. Курдюмов, А. Олескин, Социальный договор / Институт социально-экономического про-гнозирования им. Д.И. Менделеева, Сретенский клуб им. С.П. Курдюмова; М.: Грифон, 2019, 96 с.

А. Кобозева, "Использование нормально-го спектрального разложения симметричной мат-рицы в компьютерной стеганографии", Труды Одесского политехнического университета, вып, 1(27), С. 185-190, 2007.

А. Кобозева, Е. Трифонова, "Учет свойств нормального спектрального разложения матрицы контейнера при обеспечении надежности восприятия стегосообщения", Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Системный анализ, управле-ние и информационные технологии, № 18, С. 81-93, 2007.

А. Кобозева, Е. Нариманова, "Оценка чу-вствительности стегосообщений к возмущающим воздействиям", Систем. дослідж. та інформ. Технології, №3, С. 52-65, 2008.

А. Кобозева, С. Альфалуджи, "Новий підхід до задачі підвищення пропускної спроможно-сті каналу прихованого зв’язку", Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ «КПІ», № 4, С. 44-51, 2011.

А. Кобозева, "Проблема обеспечения высокой пропускной способности канала скрытой связи и основы метода ее решения", Захист інформа-ції, № 1 (54), С. 52-65, 2012.

А. Кобозева, С. Альфалуджи, "Стеганог-рафический алгоритм, обеспечивающий большую пропускную способность канала скрытой связи", Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып.: Системный анализ, управление и информационные технологии, № 29, С. 30-41, 2012.

Г. Андрощук, "Закон про авторське право Канади: Модернізація і економічні наслідки", Часопис Київського університету права, №4, С. 176–182, 2014.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory