Використання принципів квантової лінгвістики в інформаційному протиборстві

Ярослав Володимирович Тарасенко

Анотація


. В статті проводиться огляд існуючих підходів квантово-лінгвістичного дослідження тексту та суміжних методів, що реалізують принципи квантової лінгвістики та можуть бути використані для отримання теоретичного підґрунтя в подальших дослідженнях технічного аспекту використання квантової лінгвістики в забезпеченні інформаційної безпеки держави в умовах можливої ворожої пропагандистської діяльності як однієї особи, так і групи осіб за умови як відомого так і невідомого психологічного портрету зловмисника. В результаті дослідження існуючих методів та підходів в квантовій лінгвістиці виявлено, що формальний аспект квантових властивостей тексту, які передбачають наявність одночасної зміни станів квантово-семантичних часток та хвилевої функції загальної семантичної лінії тексту розкритий не повністю. Вирішення проблеми пропонується з використанням методів кібернетичної герменевтики, лінгво-комбінаторного моделювання важко-формалізованих систем та квантової семантики. Доводиться доцільність використання підходів інтенсіональної логіки. Виявлено, що підходи семіотики можуть виступати лише як допоміжні засоби. Доведено, що основна задача тексту, утвореного за допомогою квантово-лінгвістичних методів – привернути увагу зловмисника, а отже існує потреба побудови його психологічний портрету із застосуванням методів лінгвістичного експерименту. Для формалізації пошуку об’єктивної семантичної лінії пропонується використання методів комп’ютерної герменевтики на основі інтерактивної аналітики. Огляд методів та підходів, що можуть допомогти в реалізації синтезу тексту за індивідуальною функцією  виявив доцільність використання формальних засад дискурсного аналізу для виконання його оберненої задачі (генерації тексту). Відзначається необхідність проведення подальших досліджень для автоматизації процесу виділення функції, що описує об’єктивну семантичну лінію тексту, побудови індивідуальної функції, що описує індивідуальну суб’єктивну семантичну лінію тексту.


Ключові слова


квантова лінгвістика; протидія пропаганді; квантова семантика, кібернетична герменевтика; лінгво-комбінаторне моделювання; семантична функція; хвилеві властивості тексту; інформаційна безпека держави

Посилання


У. Ільницька, «Інформаційна безпека України: сучасні виклики, загрози та механізми протидії негативним інформаційно-психологічним впливам», Гуманітарні візії, Т. 2, № 1, c. 27-32, 2016.

А. Манойло, Государственная информационная политика в особых условиях : монография, М.: МИФИ, 2003, 388 с.

М. Кононенко, «Патогенні тексти на шпальтах місцевих газет», Медіапростір, Спецвип. № 8, c. 144-147, 2015.

В. Шейнов, Скрытое управление человеком (Психология манипулирования), М.: ООО «Издательство АСТ», Мн.: Харвест, 2006, 816 с.

А. Сотников, «Маніпуляція в ЗМІ: складники та протидія», Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство, № 9, c. 208-210, 2018.

A. Kovalevska, «Information wars’ pathogenic texts neutralization algorithm», Записки з українського мовознавства, № 25, c. 236-248, 2018.

D. Molden, NLP Business Masterclass: Driving Peak Performance with NLP. 2nd edition, Harlow: Pearson Education, 2007, 342 p.

М. Игнатьев, Просто кибернетика, СПб.: Страта, 2016, 248 с.

R. Kozma, C. Alippi, Y. Choe, F. C. Morabito, Artificial Intelligence in the Age of Neural Networks and Brain Computing, London, San Diego: Academic Press, 2018, 352 p.

М. Игнатьев, «Лингво-комбинаторное моделирование плохо формализованных систем», Информационно-управляющие системы, № 6, c. 34-37, 2003.

Sh. Ishikawa, The Linguistic Interpretation of Quantum Mechanics, 2012. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://arxiv.org/abs/1204.3892 (дата звернення: 03.05.2019).

C. Heunen, M. Sadrzadeh, E. Grefenstette, Quantum Physics and Linguistics: A Compositional, Diagrammatic Discourse, Oxford: Oxford University Press, 2013, 432 p.

G. M. Megson, Quantum Linguistic Pattening. Volume 1, Bloomington: Xlibris Corporation, 2011, 354 p.

В. Николко, «Смысл и значение понятийной формализации естественного языка», Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология», Т. 26 (65), № 4, c. 351–360, 2013.

Н. Янова, А. Супрун, «Квантовые эффекты в психодиагностике личности», Известия АлтГУ, № 2, c. 124-132, 2006.

John Burton, Understanding Advanced Hypnotic Language Patterns: A comprehensive guide, Camarthen: Crown House Publishing, 2007, 232 p.

О. Колесник, «Міфологіно орієнтований семіозис в аспекті квантової лінгвістики», Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія, Вип. 740-741, c. 80-85, 2015.

Г. Щур, Теории поля в лингвистике, М.: Наука, 1974, 256 с.

В. Широков, «Очерк основных принципов квантовой лингвистики», Бионика интеллекта. №1 (66), c. 25–32, 2007.

М. Бондаренко, З. Коноплянко, Г. Четвериков, «Концепції уніфікації інформаційно-інтелектуальних технологій в системах мовлення», Бионика интеллекта, №3 (77), c. 150-156, 2011.

Л. Сова, Лингвистика синтеза, М.: Директ-Медиа, 2013, 421 с.

Д. Клышко, А. Липкин, «О «коллапсе волновой функции», «квантовой теории измерений» и «непонимаемости» квантовой механики», Электронный журнал «Исследовано в России», Т. 53, c. 736-785, 2000.

А. Райков, «Конвергентность коллективного принятия решений с применением когнитивного моделирования», Труды II Международной научной конференции «Конвергентные когнитивноинформационные технологии», Москва, 24-26 ноября, c. 297-309, 2017.

В. Васюков, Квантовая логика, М.: ПЕР СЭ, 2005, 192 с.

В. Маслова, «Основные тенденции современной лингвистики», Вестник РУДН. Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания, Т. 16, № 2, С. 172-190, 2018.

А. Шахнарович, «Лингвистический експеримент как метод лингвистического и психолингвистического исследования», Вопросы психолингвистики, №1 (13), С. 191-195, 2011.

В. Михайленко, «Сучасні вектори герменевтичного аналізу», Питання літературознавства, Вип. 72, С. 126-132, 2006.

І. Косцова, «Герменевтичний метод тлумачення норм права: історична та юридична дивергенція», Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки, № 827, С. 153-158, 2015.

G. Rockwell S. Sinclair, Hermeneutica: Computer-Assisted Interpretation in the Humanities, Cambridge: MIT Press Ltd, 2016, 256 p.

Д. Поспелов, Моделирование рассуждений. Опыт анализа мыслительных актов, М.: Радио и свіязь, 1989, 184 с.

А. Дмитровский, «Виды композицій в журналистском тексте», Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки, № 1, c. 189-197, 2009.

E. Reiter, R. Dale, Building Natural Language Generation Systems, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 248 p.

N. M. Tien, C. Labbé, «Detecting Probabilistic Context Free Grammar Sentences with Grammatical Structure Similarity», Proceedings of the Fifth Workshop on Bibliometric-enhanced Information Retrieval co-located with the 39th European Conference on Information Retrieval, Aberdeen, United Kingdom, April 9, pp. 73-84, 2017.

T. Yedke, V. Jain, R. S. Prasad, «Review of Proposed Architectures for Automated Text Summarization», Proceedings of International Conference on Advances in Computing, Chennai, India, August 3-5, pp. 155-162, 2012.

Я. Тарасенко, О. Півень, І. Федотова-Півень «Метод семантичного стиснення текстової інформації для протидії комп’ютерній лінгвістичній стеганографії», Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, № 3 (32), c. 68-78, 2018.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory