Стан, перспективи та основні напрямки розвитку кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем транспорту Казахстану

Берик Бахытжанович Ахметов

Анотація


Глобальний розвиток критично важливих комп'ютерних систем (КВКЗ) в енергетиці, промисловості, зв'язку та на транспорті, об'єктах інфраструктури великих мегаполісів, і т.п. Вимагає постійного відстеження кіберзагроз, а також уразливостей технічних компонентів й програмного забезпечення. Недостатня увага до проблематики кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем транспорті може призвести до перехоплення керування та збоїв систем диспетчерського управління транспорту. Як найгірший варіант можна допустити наслідки з людськими жертвами. Як додатковий ризик можна розглянути відсутність стандартизації інформаційно-коммунікаційних систем транспорту та їх компонент, відповідальних за кібербезпеку. Недосконалість чинних методів кіберзахисту, а також змінний характер дій кібернападників, диктує необхідність продовжувати дослідження в галузі математичного та алгоритмічного розвитку систем захисту інформації, здатних своєчасно виявляти кібератаки, аномалії та загрози. Таким чином, актуальність досліджень, спрямованих на подальший розвиток моделей і методів захисту на основі інтелектуального розпізнавання загроз КВКС і забезпечення їх інформаційної безпеки, є однією з ключових проблем кіберзахисту критичної інфраструктури держави. У статті запропонована схема адаптивної системи захисту інформації КВКС і описана модель побудови системи кіберзахисту на основі логічних процедур і матриць ознак кібератак, аномалій і загроз. Проведені дослідження сприяють стратегії цифровізації виробничих процесів яка проголошена у Республіці Казахстан, а також розвитку транспортної та логістичної інфраструктури, впровадженню цифрових технологій на транспорті та створенні інтелектуальної транспортної системи країни.

Ключові слова


інформаційно-комунікаційні системи; інформаційна безпека; критично важливі комп'ютерні системи; система захисту інформації; системи виявлення кібератак

Посилання


В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов. «Безпека авіації». К.: Техніка, 2004. 584 с.

О.Г. Корченко, С.О. Гнатюк, Б.Б. Ахметов. «Метод оцінювання повноти виконання вимог щодо забезпечення кібербезпеки цивільної авіації». Безпека інформації. 2017. Т. 23. №. 2. С. 92-99.

S.M. Rinaldi, J.P. Peerenboom, T.K. Kelly. «Identifying, understanding, and analyzing critical infrastructure interdependencies». IEEE Control Systems. 2001. Т. 21. №. 6. С. 11-25.

A. Nicholson. «SCADA security in the light of Cyber-Warfare». Computers & Security. 2012. Т. 31. №. 4. С. 418-436.

Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов. «Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспек-тиви впровадження в Україні». К.: НІСД, 2012. 96 с.

Y. A. Ivanova. «Modeling the impact of cyber threats on a traffic control centre of urban auto transport systems». International Journal on Information Technologies & Security. 2017. Т. 9. №. 2. C. 83-95.

Г.Б. Вильский. «Исследование информа-ционной безопасности водных путей». Судовожде-ние: Сб. научн. трудов/ОНМА. 2010. №. 18. С. 38-47.

.8 Г.Б. Вильский. «Информационные риски судовождения». Наук. Вістник ХДМА № 1(4). Херсон: ХДМІ, 2012. С.17–26.

Грузоперевозки – GPS мониторинг транс-портных парков. URL: http://www.voyajer.ru/topo-voe_work_01.html.

А.А Корниенко, М.А. Еремеев, С.Е. Ада-дуров. «Средства защиты информации на железно-дорожном транспорте (криптографические методы и средства)». Учеб. пособие. М.: Маршрут, 2006. 256 с.

С.Л. Кришталь. «Информационное обес-печение центров управления перевозками в системе МПС России»: дисс. докт. техн. наук. 05.22.08/ Кришталь Сергей Львович. М., 2002. 207 с.

В.А. Лахно. «Обеспечение информаци-онной безопасности корпоративных систем на же-лезнодорожном транспорте». Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия - Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики в технических системах. Вол-гоград. 2014. Вып.20. № 6 (133). С. 131–136.

В.А. Лахно. «Выбор стратегии развития системы информационной безопасности на транс-порте». Поиск. Серия естественных и технических наук. Научный журнал- приложение международного журнала «Высшая школа Казахстана». Алма-Ата. 2013. № 4. С. 228–235.

О.В. Есиков, Р.Н. Акиншин, А.С. Кисли-цын. «Особенности защиты информации в распре-деленных системах телекоммуникаций и корпора-тивных системах связи. В 3-х томах». Обеспечение информационной безопасности в экономической и телекоммуникационной сферах: Коллективная монография. М.:Радиотехника, 2003.

V. Lahno. «Protection of information in crit-ical application data processing systems». MEST Journal. Belgrade. 2014. Vol. 2, No 2. РР. 102–112.

M. M. Al Hadidi. «Intelligent Systems for Monitoring and Recognition of Cyber Attacks on In-formation and Communication Systems of Transport». International Review on Computers and Software (IRECOS). 2016. Т. 11. №. 12. С.1167-1177.

V. Lahno. «Ensuring of information pro-cesses’ reliability and security in critical application data processing systems». MEST Journal. Belgrade. 2014. Vol. 2, No 1. PP. 71–79.

Featured research. URL.:https://www.ibm. com/security/resources/xforce/research.html.

Государственная программа «Цифровой Казахстан» на 2017-2020 г.. URL: https://zerde.gov.kz/.

Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной систе-мы. Республики Казахстан до 2020 года. URL: www.mid.gov.kz/images/stories/contents/gp_150520141656.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory