Універсальна модель даних для формування переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави

Сергій Олександрович Гнатюк, Вікторія Миколаївна Сидоренко, Нургуль Абадуллаєвна Сєйлова

Анотація


Останнім часом у світі спостерігається тенденція до збільшення кількості надзвичайних подій різного роду. Щодня світові ЗМІ повідомляють про природні та техногенні катастрофи, збройні конфлікти, терористичні акти, важкі злочини, акти піратства, вчинені як злочинними організаціями, так і окремими особами. Все частіше, в результаті таких подій, жертвами стає велика кількість людей та завдається шкода життєво важливим для існування держав системам, об’єктам і ресурсам. З огляду на це, більшість провідних держав світу стали приділяти увагу методам та засобам ідентифікації, систематизації та забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури, втрата або порушення нормального функціонування яких призведе до значних або навіть непоправних негативних наслідків для національної безпеки держави. Проте, як показав проведений аналіз вітчизняної нормативної бази, на сьогодні в Україні досі не сформовано вичерпний перелік об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави та не існує чіткого механізму формування цього переліку. Враховуючи зазначене, у роботі запропоновано універсальну модель даних для формування переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави та, на базі розробленої моделі, сформовано перелік критичних об’єктів у галузі цивільної авіації. У подальших роботах планується розробка ефективних методів і засобів для ідентифікації та ранжування об’єктів, перелік яких формується з використанням запропонованої моделі даних.

 


Ключові слова


критична інфраструктура; критична інформаційна інфраструктура; критичні авіаційні інформаційні системи; універсальна модель даних; цивільна авіація

Посилання


С. Гнатюк, М. Рябий, В. Лядовська, «Ви-значення критичної інформаційної інфраструкту-ри та її захист: аналіз підходів», Зв'язок, №4, С. 3-7, 2014.

С. Гнатюк, В. Лядовська, «Критерії визна-чення елементів критичної інфраструктури держа-ви», Матеріали ХХIII всеукр. наук.-практ. конф. «Інно-ваційний потенціал світової науки — ХХI сторіччя». Запоріжжя: Вид-во ПГА, С. 55-57, 2013.

A. Wenger, V. Mauer, M. Cavelty «Internatio-nal critical information infrastructure protection hand-book 2008-2009», Center for Security Studies, ETH Zurich, 2009.

О. Довгань, «Критична інфраструктура як об’єкт захисту від кібернетичних атак», Матеріали наук.-практ. конф. «Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності». К: НА СБ України, С. 17-20, 2013.

Д.Бірюков, С. Кондратов, «Захист крити-чної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні». К: НІСД, 96 с, 2012.

С. Keating, R. Rogers, R. Unal, D. Dryer, R. Safford, W. Peterson, G. Rabadi, «System of Systems Engineerings», Engineering Management Journal, Vol. 15, № 3, p. 36-45, 2003.

Постанова про затвердження Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави. Постанова Кабінету Мі-ністрів України від 23.08.2016, №563. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zak on3.rada.gov.ua/laws/show/563-2016-%D0%BF.

Doc 8973 ІСАО «Керівництво з авіаційної безпеки» (Restricted), Вид. 9, 818 с, 2014.

О. Корченко, В. Бурячок, С. Гнатюк, «Кі-бернетична безпека держави: характерні ознаки та проблемні аспекти», Безпека інформації, т. 19, №1, С. 40-45, 2013.

С. Гнатюк, Д. Васильєв, «Сучасні крити-чні авіаційні інформаційні системи», Безпека інфор-мації, Т. 2, №1, С. 51-57, 2016.

«Система воздушных сигналов». [Элект-ронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedi a.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2. [Дата доступа: июль 2017 ].

«Система управління польотом літака». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk. wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0. [Дата доступу: липень 2017 ].

В. Харченко, І. Остроумов, «Авіоніка: на-вчальний посібник». К. : НАУ, 272 c., 2013.

«Класифікація систем керування літаком». [Елект-ронний ресурс]. Режим доступу: http://stud ope dia.su/10_106505_l--klasifikatsiya-sistem-keruvannya-litakom--c--.html. [Дата доступу: липень 2017 ].

«Виникнення та еволюція комп'ютерних систем бронювання». [Електронний ресурс]. Режим досту-пу: http://pidruchniki.com/15801117/turizm/vinikn ennya_evolyutsiya_kompyuternih_sistem_bronyuvannya.

«Посібник з BSP для Агентів Місцеві Процедури». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://w ww.iata.org/Sites/FMC/Files/ukraine-local-procedures-bsp-ukranian.pdf. [Дата доступу: липень 2017 ].

«TAIS Airline Solution — система обслу-живания авиапассажиров». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tais.ru/solution/icarus/.

Л. Щербак, С. Гнатюк, В. Сидоренко, О. Шаховал, «Метод визначення рівня важливості об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в галузі цивільної авіації», Безпека інформації, т. 23, №1, С. 27- 38, 2017.

В. Сидоренко, С. Гнатюк, О. Юдін, «Екс-периментальне дослідження методу визначення рівня важливості об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в галузі цивільної авіації», Захист інформації, т. 19, №2, С. 155-172, 2017.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory