Модель системи підтримки прийняття рішень для виявлення ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах та оцінювання їх рівня

Катерина Валеріївна Молодецька-Гринчук

Анотація


Соціальні інтернет-сервіси представляють собою прогресивний засіб комунікації учасників віртуальних спільнот – акторів. У випадку поширення у віртуальних спільнотах недостовірного,  неповного або викривленого контенту соціальні інтернет-сервіси перетворюються на дієвий інструмент проведення інформаційних акцій, спрямованих на маніпуляцію суспільною думкою, вплив на свободу вибору, поширення закликів до сепаратизму тощо. Тому виникає потреба у розробленні адекватної моделі системи підтримки прийняття рішень для виявлення ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах та оцінювання їх рівня. В основу запропонованої моделі покладено методи виявлення частинних ознак інформаційних акцій у соціальних інтернет-сервісах, нелінійну схему компромісів для їх оцінювання та синергетичне управління для забезпечення керованого переходу віртуальної спільноти до заданого стану інформаційної безпеки. У результаті функціонування системою підтримки прийняття рішень виробляються рекомендовані рішення для протидії виявленим загрозам. Залежно від сфери суспільної діяльності, на яку впливає загроза, відповідними державними виконавчими органами здійснюються заходи з її нейтралізації. Таким чином досягається оперативність, ефективніть та швидкодія системи забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах.

Ключові слова


соціальний інтернет-сервіс; система підтримки прийняття рішень; загрози; процесний підхід; контент; інформаційна безпека держави

Посилання


Гнатюк С. Л. "Нові ідентичності" в Україні та світі: підстави формування, концепції, прогнози". Аналітична записка : [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/534/. – Назва з екрану.

Papadopoulos S. Community detection in social media / S. Papadopoulos, Y. Kompatsiaris, A. Vakali, P. Spyridonos // Data Mining and Knowledge Discovery. – 2012. – 24(3). – PP. 515–554.

Castells M. The Network Society : From Knowledge to Policy / Manuel Castells, Gustavo Cardoso // Washington, DC : Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations, 2005. – 434 р.

Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства : загрози, протидія, моделювання: [монографія] / В. П. Горбулін, О. Г. Додонов, Д. В. Ланде. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 164 с.

Молодецька К. В. Соціальні інтернет-сервіси як суб’єкт інформаційної безпеки держави / К. В. Молодецька // Information Technology and Security. – 2016. – Vol. 4, Iss. 1(6). – С. 13–20.

Пелещишин А. М. Загрози інформаційної безпеки держави в соціальних мережах / А. М. Пелещишин, Р. В. Гумінський // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2013. – № 2(11). – С.192–199.

Молодецька К. В. Узагальнена класифікація загроз інформаційній безпеці держави в соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька // Защита информации. – 2016. – Вып. 23. – С. 75–87.

Грищук Р. В. Основи кібернетичної безпеки : монографія / Р. В. Грищук, Ю. Г. Даник; за заг. ред. проф. Ю. Г. Даника. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 636 с.

Юдін O. K. Інформаційна безпека держави : навч. посіб. / O. K. Юдін , В. М. Богуш. – Харків: Консум, 2004. – 508 с.

Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: навч. посіб. / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. – К. : КНТ, 2006. – 280 с.

Ліпкан В. А. Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні : [монографія] / В. А. Ліпкан, І. М. Сопілко, В. О. Кір’ян ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2015. – 664 с.

Гумінський Р. В. Методи і засоби виявлення інформаційних загроз віртуальних спільнот в інтернет середовищі соціальних мереж : дис. … канд. техн. наук : 21.05.01 / Гумінський Руслан Вікторович. – Київ, 2016. – 157 с.

Молодецька К. В. Технологія виявлення організаційних ознак інформаційних операцій у соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька // Проблеми інформаційних технологій. – 2016. – № 20. – С. 84–93.

Молодецька-Гринчук К. В. Метод виявлення ознак інформаційних впливів у соціальних інтернет-сервісах за змістовними ознаками / К. В. Молодецька-Гринчук // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2017. – № 2(41). – С. 117–126.

Молодецька-Гринчук К. В. Методика виявлення маніпуляцій суспільною думкою у соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька-Гринчук // Інформаційна безпека. – 2016. – № 4(24). – С. 80–92.

Молодецька-Гринчук К. В. Метод побудови профілів інформаційної безпеки акторів соціальних інтернет-сервісів / К. В. Молодецька-Гринчук // Інформаційна безпека. – 2017. – № 2(26). – С. 104–110.

Молодецька-Гринчук К. В. Метод оцінювання ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька-Гринчук // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2017. – Vol. 9, Iss. 2/2017. – С. 36–42.

Грищук Р. В. Метод прогнозування динаміки поширення контенту й запитів на нього за даними контент-аналізу повідомлень у соціальних інтернет-сервісах / Р. В. Грищук, К. В. Молодецька // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2015. – № 4(36). – С. 60–65.

Hryshchuk R. Synergetic control of social networking services actors’ interactions / R. Hryshchuk, K. Molodetska // Recent Advances in Systems, Control and Information Technology. – Vol. 543. – Springer International Publishing, 2017. – PP. 34 –42.

Грищук Р. В. Концепція синергетичного управління процесами взаємодії агентів у соціальних інтернет-сервісах / Р. В. Грищук, К. В. Молодецька // Безпека інформації. – 2015. – Т. 21, ч. ІІ. – С. 123–130.

Молодецька К. В. Синтез синергетичного управління попитом агентів на контент у соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2015. – Т. 5, № 4. – С. 330–338.

Молодецька К. В. Спосіб підтримання заданого рівня попиту акторів соціальних інтернет-сервісів на контент / К. В. Молодецька // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2015. – № 4(35). – С. 113–117.

Доктрина інформаційної безпеки України (затверджена указом Президента України №47/2017 від 25 лютого 2017 року) : [Електронний ресурс] / Офіційне представництво Президента України. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374. – Назва з екрану.

Офіційний сайт Міністерства інформаційної політики України. – Режим доступу: http://mip.gov.ua. – Назва з екрану.

ISO/IEC 27001:2013. Information technology. Security techniques. Information security management systems. Requirements : [Electonic resource] / International Organization for Standardization. – Access mode : https://www.iso.org/standard/54534.html.

ISO/IEC 20000-1:2011. Information technology. Service management. Part 1: Service management system requirements : [Electonic resource] / International Organization for Standardization. – Access mode : https://www.iso.org/standard/51986.html.

Environmental management. The ISO 14000 family of International Standards : [Electonic resource] / International Organization for Standardization. – Access mode : https://www.iso.org/publication/PUB100238.html.

ISO 9000:2015. Quality management systems. Fundamentals and vocabulary : [Electonic resource] / International Organization for Standardization. – Access mode : https://www.iso.org/standard/45481.html.

Sokovic M. Quality improvement methodologies–PDCA cycle, RADAR matrix, DMAIC and DFSS / M. Sokovic, D. Pavletic, K. Pipan // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. – 2010. – 43(1). – PP. 476-483.

Шеер А.-В. ARIS – моделирование бизнес-процессов : монография / А.-В. Шеер. – М. : Вильямс, 2009. – 209 с.

Гладиш С. В. Підтримка прийняття рішень щодо керування інцидентами інформаційної безпеки в організаційно-технічних системах / С. В. Гладиш // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2008. – Т. 10, № 1. – С. 116–124.

Manning Chr. Introduction to Information Retrieval / Chr. Manning, P. Raghavan, H. Schütze. – Cambridge University Press, 2008. – 544 p.

Воронин А. Н. Нелинейная схема компромиссов в многокритериальных задачах оценивания и оптимизации / А. Н. Воронин // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 4. – С. 106–114.

Грищук Р. В. Диференціально-ігрові моделі та методи моделювання процесів кібернападу : дис.... д-ра техн. наук: 21.05. 01 / Грищук Руслан Валентинович; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 411 с.

Литвин В. В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень / В. В. Литвин. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 240 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory