Аналіз особливостей застосування моделей комунікацій у соціальних групах та віртуальних співтовариствах

Павло Володимирович Буслов

Анотація


В статті проведено дослідження особливостей застосування моделей комунікації у соціальних групах. Зокрема, охарактеризовано сутність та особливості функціонування різнохарактерних соціальних груп. Виділено ключові характеристики соціальних груп: стабільність; згуртованість й єдність їх членів; однорідність складу. Позначено ознаками поділ соціальних груп на категорії: відповідно до характеру взаємодії, способу її здійснення, кількісного складу чи соціально значимих рис. Встановлено роль і значення комунікацій у соціальних групах. Зазначено, що комунікація в соціальних мережах у глобальному інформаційному просторі являє собою практично безпосереднє, контактне спілкування користувачів між собою подібне комунікації в соціальних групах у діалоговій чи полілоговій формі. Визначено специфіку використання моделей міжособистісної комунікації у соціальних групах. Зазначено, що  найбільш доцільним є застосування у соціальних групах інтерактивної та діалогічної моделей порівняно з лінійною та трансакційною завдяки наявності зворотного зв’язку та забезпечення адекватності сприйняття інформації. Виділено перспективи використання результатів дослідження соціальних груп, зокрема, віртуальних співтовариств, для удосконалення комерційної діяльності компаній з використанням інформаційних технологій. Обґрунтовано необхідність створення графічної моделі процесу побудови системи консолідації інформації про клієнтів у межах інструментального засобу моделювання бізнес-процесів. Проведене дослідження є підґрунтям для подальшої розробки та впровадження моделей систем консолідації інформації у соціальних групах користувачів мережі Інтернет на основі системологічного класифікаційного аналізу.Ключові слова


соціальні групи; комунікація; характеристики; модель; міжособисті комунікації

Посилання


Мертон Р. Социальная теория и социаль-ная структура / Р. Мертон. – М. : АСТ, Хранитель, 2006. – 880 с.

Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 480 с.

Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. 82 Со-циальная психология малой группы : Учебное посо-бие для вузов / Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 318 с.

Семечкин Н. И. Психология социальных групп : Учебное пособие для ВУЗов / Н. И. Семеч-кин. – М. : Владос, 2011. – 287 с.

Кенинг О. Введение в групповую динами-ку / О. Кениг, К. Шаттенхофер. – М: ИКСР, 2014. – 176 с.

Коломинский Я. Л. Социальная психоло-гия взаимоотношений в малых группах / Я. Л. Ко-ломинский. – М. : АСТ, 2010. – 446 с.

Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов.— М.: Изд-во Института Психотерапии, 2009. – 544 с.

Болотова А. К. Психология коммуникации / А. К. Болотова. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики», 2015. – 297 с.

Грядовой В. И. Социальное управление. Теория, методология, практика / В. И. Грядовой, В. Я. Кикоть. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 312 с.

Яшин Б. Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций : Учебное пособие. – М. : Директ-медиа, 215. – 243 с.

Романов А. А. Массовые коммуникации : Учебно-практическое пособие / А. А. Романов. – М. : Евразийский открытый институт, 2010. – 175 с.

Каймакова М. В. Коммуникации в орга-низации : Текст лекций / М. В. Каймакова. – Улья-новск : Ульяновский государственный технический университет, 2008. – 73 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory