Сучасні інформаційно-аналітичні системи обробки і прогнозування

Віктор Вікторович Гловацький

Анотація


У даній статті розглянуто сучасні інформаційно-аналітичні системи обробки даних і прогнозування. Проведено аналіз однотипних закордонних і вітчизняних пакетів, які можуть використовуватись при аналізі інформації та прогнозуванні для ефективного прийняття управлінських рішень. Визначено ос-новні особливості, переваги та недоліки кожної з систем. Досліджено сутність та сфери застосування, що надало можливість більш точно виділити напрямки орієнтації інформаційного аналізу. Охарактеризовано ключові принципи побудови та функціонування аналітичних систем, які можуть слугувати для подальшо-го вдосконалення методів та моделей аналізу. В цілому проведене дослідження є підґрунтям для точного під-бору та впровадження ефективної інформаційно-аналітичної політики, що дозволить зменшити ризики при прийнятті управлінських рішень та забезпечити всебічну підтримку в різних сферах діяльності.

Ключові слова


інформаційно-аналітична система; база даних; статистичний аналіз; аналітичний пакет; обробка даних; методи аналізу

Посилання


Варенко В.М. Інформаційно-аналітична ді-яльність:/ В.М. Варенко. – К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.

Косова Т.Д. Організація і методика еконо-мічного аналізу. Навч. посіб. / Т.Д. Косова, П.М. Су-харев, Л.О. Ващенко – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

Чорноус Г.О. Інформаційна підтримка проактивного управління / Г.О. Чорноус; Теоретич-ні та прикладні питання економіки. Збірник науко-вих праць. Випуск 26. (За заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.О.) – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський універститет», 2011.- 335 с.

Захарова В. І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [текст]: пав. посіб. / В. І Заха-рова., Л. Я Філіпова. – К.: «Центр учбової літерату-ри», 2013. – 336 с.

Ситник В. Ф. Системи підтримки прийнят-тя рішень: Навч. посіб.– К.: В.Ф. Ситник КНЕУ, 2009. – 614 с.

Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование: учеб. пособие / А. С. Ахременко. – М.: Гардарики, 2006. – 333 с.

Суслова А.І. Зарубіжні статистичні пакети: опис, можливості, недоліки, перспективи розвитку [учебное пособие]: Кафедра економічної інформа-тики і автоматизації управління РДЕУ – Ростов-на –Дону –2004 р. – 8 с.

Кравчук Г. Т. Комп'ютерні технології обро-бки статистичних даних у професійній підготовці фахівців банківської справи / Г. Т. Кравчук // Мо-лодь і ринок. – 2012. – № 7. – С. 49.

Недашківський О.М. Планування та проек-тування інформаційних систем: навч. посібник / O.М. Недашківський – К., 2014. – 215 с

Карева И.Н. Сравнительная характерис-тика ERP-систем SAP и Oracle // «Молодой ученый». – 2014. – №20. – С. 279-281.

Долженков В. А. Самоучитель Excel 2010/ В.А. Долженков, А.Б. Стученков.– СПб .: БХВ-Петербург,2011. – 400 с.

Белокопытов А.В. Компьютерные методы обработки текстовых документов и электронных таблиц. – Смоленск, 2001. – 111 с.

Юркевич О.М. Сутність та необхідність фундаментального аналізу в процесі портфельного інвестування / О. М. Юркевич / Формування рин-кових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – 11 c.

Темнышова Е.П. Международный мене-джмент : учебник для бакалавров / ред. Е. П. Тем-нышова. – М.: Юрайт, 2013. – 456 с

Назаров М.Г. Курс соціально-економічної статистики: Підручник для вузів / Під ред. проф. М.Г. Назарова. – М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА. 2000 – 771 с.

Хоменко О. В. Проблеми підготовки май-бутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій статистичного опрацю-вання експериментальних даних /О. В. Хоменко// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». – 2012. – Вип. 97. – С. 489-492.

Якобчук Р.В. «Інформаційно-аналітичний центр «ЕКСОР»: Посібник користувача / Р. Якобчук. – К., 2012. – 172 с.

Степаненко Л.В. Високопродуктивна ана-літика від компанії SAS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dss-bi.com.ua (дата звернення 26.02.2016).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory