Аналіз програмної реалізації прямого та зворотного перетворення за методом недвійкового рівноважного кодування

Сергей Петрович Евсеев, Хазаил Нураддин Оглы Рзаев, Алексей Сергеевич Цыганенко

Анотація


Сучасні телекомунікаційні системи для забезпечення достовірності, як правило, використовують методи завадостійкого кодування, а для забезпечення безпеки – криптографічні алгоритми. Для інтегрованого забезпечення (одним механізмом) авторами статті пропонують використовувати несиметричну крипто-кодову систему на основі теорети-ко-кодової схеми Нідеррайтера на алгеброгеометричних кодах. Дана схема відноситься до моделі доказової стійкості (стійкість ґрунтується на теоретико-складному завданню - декодування випадкового коду), при цьому алгеброгеометричний код, дозволяє вирішувати задачу забезпечення достовірності при передачі інформації. У статті розглядається протокол обміну даними в несиметричної крипто-кодової системі (НККС) на основі теоретико-кодової схеми Нідеррайтера на елі-птичних кодах, основні алгоритми методу недвійкового рівноважного кодування на основі узагальненого біноміальної-позиційного представлення інформації, що використовується в несиметричною крипто-кодової системи Нідеррайтера для формування кодограми і розкодування кодової послідовності на приймальній стороні. Описана програмна реалізація методу недвійковий рівноважного кодування на основі узагальненого біноміальної-позиційного представлення інформації і алгоритмів прямого і зворотного перетворення інформації. Наводиться внутрішня структура програмної реалізації і її особливості, аналіз програмної реалізації дозволяє оцінити енергетичні витрати при практичної реалізації даного прото-колу обміну даних.

Ключові слова


несиметрична крипто-кодова система Нідеррайтера; математична модель; рівноважний кодування; програмна реалізаці

Посилання


Гашков С.Б. Системы счисления и их приме-нение. – М.: МЦНМО, 2004. – 52 с.

Дудикевич В.Б. Метод недвійкового рівнова-гового кодування / В.Б. Дудикевич, О.О. Кузнєцов, Б.П. Томашевський // Сучасний захист інформації. – 2010. – №3. – С. 57 – 68.

Методи і алгоритми адаптивного рівноваж-ного кодування для інформаційних систем. Автореф. дис.. канд. техн. наук: 05.13.06 / О.В. Бережна; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Х., 2002. – 19 с.

Мак-Вильямс Ф.Дж., Слоэн Н.Дж.А. Теория ко-дов, исправляющих ошибки. – М.: Связь, 1979. – 744 с.

Телекоммуникационные услуги в мировой экономике [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://goo.gl/VGz1Mn.

Рзаев Х. Н. Анализ состояния и путей совершен-ствования протоколов безопасности современных теле-коммуникационных сетей [Текст]: монография / под. ред. В.С. Пономаренко. / Х. Н. Рзаев, О. Г. Король // Информационные технологии в управлении, образо-вании, науке и промышленности: монография/– Х. : Из-датель Рожко С. Г. 2016. – С. 217.

Transmission of Picturesque content with Code Base Cryptosystem [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doaj.org/article/6714b60516cc4aa79e56d0c421febaf3.

Steganography application program using the ID3v2 in the MP3 audio file on mobile phone [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://goo.gl/s3FBmP.

Space-Age Approach To Transmit Medical Image With Codebase Cryptosystem Over Noisy Channel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doaj.org/article/5c7da3a1e3ec4f83b552199034bd3241.

An Authenticated Transmission of Medical Image with Codebase Cryptosystem over Noisy Channel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://doaj.org/article/39a3ac65d5b24b348f069dfc82eb6248.

A Novel Approach For Information Security In Ad Hoc Networks Through Secure Key Management [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ttps://doaj.org/article/378b88837cdf4cab9f8010a38a6aeb2b.

Евсеев С.П. Разработка модифицированной несимметричной крипто-кодовой системы Мак-Элиса на укороченных эллиптических кодах //С.П. Евсеев, Х. Н. Рзаев, О. Г. Король / Восточно-европейский журнал пере-довых технологий – Харьков – 2016 – №82 – С. 4.

Цыганенко А. С. Недвоичное равновесное кодирование / А. С. Цыганенко // Міжнародна нау-ково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених»: тези доповіді, 11-12 лютого 2016 р. – Харків. – ХНЭУ им. Семена Кузнеца, 2016 – С. 68.

OpenMP и C++ / Канг Су Гэтлин, Пит Ай-сенси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd33594

aspx.

McEliece R.J. A Public-Key Criptosystem Based on Algebraic Theory. // DGN Progres Report 42-44, Jet Propulsi on Lab. Pasadena, CA. January-February, 1978. – P. 114.

Niederreiter H. Knapsack-Type Cryptosystems and Algebraic Coding Theory. // Probl. Control and Inform. Theory. – 1986. –V.15. – P. 19-34.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory