Аналіз дефініцій поняття кризова ситуація та основних аспектів концепції управління безперервністю бізнесу

Андрій Іванович Гізун, Ірина Леонідівна Лозова

Анотація


Концепція управління безперервністю бізнесу як перспективний напрям оперативного та стратегічного менеджменту визначає важливість захисту інформаційних ресурсів в умовах впливу кризових ситуацій. Таким чином, основним елементом даної концепції є поняття «кризова ситуація», яке не має чіткого визначення і змінюється в залежності від галузі науки і техніки. У цій статті проведений аналіз відомих дефініцій поняття «кризова ситуація», зокрема в галузях економіки, політики, медицини, психіатрії, менеджменту та інших сфер, на основі чого сформовано визначення в рамках концепції управління безперервністю бізнесу. Також розглянуто основні підходи до періодизації процесу управління кризами, підходи до класифікації кризових ситуацій, висвітлених в стандартах, практиках та нормативних документах управління безперервністю бізнесу і роботах провідних науковців в даному напрямі. Крім того, обґрунтовано віднесення систем управління кризовими ситуаціями до окремого класу в структурі системи менеджменту інформаційної безпеки та визначені їх функціональні взаємозв’язки з іншими захисними системами, такими як системи виявлення та попередження вторгнень, системи аналізу та оцінки ризиків, системи антивірусного захисту, системи управління інцидентами інформаційної безпеки.

Ключові слова


кризова ситуація; дефініція; управління; система; менеджмент інформаційної безпеки; класифікація кризових ситуацій; концепція управління безперервністю бізнесу; етапи процесу кризового управління

Посилання


Mitroff I.I. Can Your Company Handle a Crisis / I.I. Mitroff, T. Pauchant, P. Shrivastava // Business and Health . – 1989. – №. 7. – P. 41-44.

Гізун А.І. Сучасні підходи до захисту інформаційних ресурсів для забезпечення безперервності бізнесу / А.І. Гізун, В.О. Гнатюк, О.П. Дуксенко, А.О. Корченко // Матеріали Х Міжнародної науково–технічної конференції «АВІА–2011». – К.: НАУ, 2011. – Т1 – С. 2.5-2.9.

Петренко С.А. Управление непрерывностью бизнеса. Ваш бизнес будет продолжаться / С.А. Петренко, А.В. Беляєв – М.: ДМК–Пресс, Компания АйТи, 2011. – 400 с.

Harris S. CISSP Certification All–in–One Exam Guide / S. Harris. – McGraw–Hill Osborne Media, 2010. – 5th edition. – 1216 p.

EM–DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database [Електронний ресурс] / UCL – Brussels, Belgium. – Mode of Acces: World Wide Web. – URL: http: //www.em–dat.net.

Guha–Sapir D. Annual Disaster Statistical Review 2010 [Електронний ресурс] / Debby Guha–Sapir, Femke Vos, Regina Below, Sylvain Ponserre // Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). – Mode of Acces: World Wide Web. – URL: http://www.cred.be/sites/default/files/ADSR_2010. pdf.

Рубан В.М. Теоретичні аспекти кризи та антикризового управління / В.М. Рубан // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2014. – Т. 19. – Вип. 2/2. – С. 154–157.

Антикризисное управление: [учеб. для вузов по экон. спец.] / [Э.М. Коротков, А.А. Беляев, Д.В. Валовой и др.]; Под ред. Э.М. Короткова. – М.: Инфра-М, 2002. – 431 С.

Самуэльсон П.А. Економіка / П.А. Самуэльсон, В.Д Нордхаус. – М.: Вильямс, 2014. – 1360 с.

Lindemanne E. Symptomatology and management of acute grief / Erich Lindemanne // American Journal of Psychiatry/ – 1944. – pp. 141 -148.

Poal P. Introduction to the theory and practice of crisis intervention / Pilar Poal // Quaderns de Psicologia. – 1990. – 10. – P. 121-140.

Caplan G. Principles of Preventive Psychiatry / G. Caplan. – New York: Basic Books, Inc., 1964. – 320 p.

Caplan G. Support Systems and Community Mental Health: Lectures on concept development / G. Caplan. – New York: Behavioral Publications, 1974. – 267 p.

Taplinj R. Crisis Theory: critique and reformulation / R. Taplinj // Community Mental Health Journal. – 1971. – 7 (l), – P. 13-23.

Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації: закон України № 545–IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України – 25.04.2003р. – № 17. – С. 140.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо загальних підходів до застосування страховиками стрес–тестів : Розпорядження №6496 від 05.12.2006 / Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. – Режим доступу: World Wide Web. – URL: http://uazakon.com/documents/date_8u/pg_grwksy.htm.

Про затвердження Загальних вимог до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів і Загальних вимог до систем фізичного захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні : Наказ № 156 від 28.08.2008 / Держатомрегулювання України // Офіційний вісник України – 03.11.2008. – № 81. – С. 164. – ст. 2753.

Колісник М.К. Фінансова санкція і антикризове управління підприємством [текст] / М.К. Колісник, П.Г. Ільчук, П.І. Відлий – К.: Кондор, 2007. – 272 с.

Жарковская Е. П. Антикризисное управление: учебник / Е. П. Жарковская, Б. Е. Бродский, И.Б. Бродский. – 7–е изд., испр. и доп. – М. : Омега-Л, 2011. – 467 с.

Антикризисное управление человеческими ресурсами / под ред. Н.А. Горелова. – СПб.: Питер, 2010. – 429 с.

Killmeyer Jan. Іnformation Security Architecture: An Integrated Approach to Security in the Organization / Jan Killmeyer. – Second Edition. – Auerbach Publications, 2006. – 424 p.

Coombs W.T. Ongoing crisis communication: Planning, managing and responding / Coombs W.T. – 2nd edition. – CA: Sage, 2007. – 224 p.

Lerbinger O. The Crisis Manager: Facing Risk and Responsibility / O. Lerbinger. – New Jersey: Lawrence Elbaum Associates Publishers, 1997. – 370 p

Miller D. Exposing the errors: An examination of the nature of organizational crisis, in / D. Miller. // Responding to crisis: A Rhetorical approach to crisis communication. – Mahwah, NJ, London: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. – 19 -31 p.

Fearn–Banks K. Crisis communications: A casebook approach / K. Fearn–Banks. Mahwah. – NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2007. – 408 p.

Pauchant T.C. Transforming the crisis–prone organization: Preventing individual, organizational, and environmental tragedies / T.C. Pauchant, I.I. Mitroff. – San Francisco, CA: Jossey–Bass, 1992. – 275 p.

Pearson C. M. Reframing crisis management. / C.M. Pearson, J.A. Clair // Academy of management review. – 1998. – 23(1). – P. 59-76.

Regester M., Risk Issues and Crisis Management: A Casebook of Best Practice. / M. Regester, J. Larkin – London: The Institute of Public Relations, 1998. – 264 p.

BCMpedia. Definition of Business Continuity and Disaster Recovery Terminologies [electronic resource]. – 2008. – Mode of Acces: World Wide Web. – URL: http://www.bcmpedia.org.

Bird L. Dictionary of Business Continuity Management Terms / Lyndon Bird. – FBCI, 2011. – 37 p.

Hiles A. Definitive Handbook of Business Continuity Management / Andrew Hiles. – 2nd edition. – Wiley, 2008. – 666 p.

The Federal Response Plan 9230.1–Pl. – Washington, DC: Federal Emergency Management Agency, 1992. – 304 p.

ДСТУ 3891:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять [Текст]. – На заміну ДСТУ 3891–99 ; Чинний від 2014–01–01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – IV, 17 с. – (Національний стандарт України).

ДК 019:2010 Класифікатор надзвичайних ситуацій. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 19 c.

Hwang P. Anatomy of organizational crises / Peter Hwang, J. David Lichtenthal // ISBM Report 28. – 1999. – 37 p.

Mejri M. Crisis Management: Lessons Learnt from the BP Deepwater Horizon Spill Oil / Mohamed Mejri, Daniel De Wolf // Business Management and Strategy. – 2013. – Vol. 4. – №. 2. – P. 67-90.

Coombs W.T. Ongoing crisis communication: Planning, managing and responding / Coombs W.T. – 2nd edition. – CA: Sage, 2007. – 224 p.

Coombs W.T. Helping Crisis Managers Protect Reputational Assets Initial Tests of the Situational Crisis Communication Theory / W.T. Coombs, S.J. Holladay // Management Communication Quarterly. – 2002. – 16(2). – P. 165-186.

Meyers G.C. Managing Crisis: A Positive Approach / G.C. Meyers. – Boston: Houghton Mifflin, 1988. – 271 p.

Mitroff I.I. Corporate tragedies: Product tampering, sabotage, and other catastrophes / I.I. Mitroff, R.H. Kilmann. – New York: Praeger, 1984. – 140 p.

Coombs W. T. Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory / W.T. Coombs // Corporate Reputation Review. – 2007. – 10(3). – P. 163-176.

Coombs W.T. Conceptualizing crisis communication / W.T. Coombs // Handbook of crisis and risk communication. – New York : Routledge, 2009. – P. 100 - 119.

Антикризисное управление: [учеб. для вузов по экон. спец.] / [Э.М. Коротков, А.А. Беляев, Д.В. Валовой и др.]; Под ред. Э.М. Короткова. – М.: Инфра-М, 2002. – 431 с.

Стасюк О.І. Базові характеристики та класифікація кризових ситуацій в ІТ–сфері / О.І. Стасюк, А.І. Гізун // Інфокомунікації – сучасність та майбутнє: Всеукр. наук.–практ. конф. 6–7 жовтня 2011 р. : тези доп. – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С. 62-65.

Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 12. – Ст. 740.

Coombs W.T. Crisis Management and Communication. Institute for Public Relations / W.T. Coombs. [electronic resource]. – 2007. – Mode of Acces: World Wide Web. – URL: http://www.institute forpr.org/topics/crisis–management–and–communi cations/.

Richardson B. Socio–technical disasters: profile and prevalence. / B. Richardson // Disaster Prevention and Management. – 1994. – 3(4). – P. 41-69.

Smith D. Beyond contingency planning: Towards a model of crisis management / D. Smith // Organization and environment. – 1990. – 4(4). – P. 263-275.

Jaques T. Issue management and crisis management: An integrated, non–linear, relational construct / T. Jaques // Public Relations Review. – 2007. – 33(2). – P. 147–157.

Myers K. N. Total Contingency Planning for Diasters: Managing Risk... Minimizing Loss... Ensuring Business Continuity / K. N. Myers. – John Wiley and Sons, Inc., 1993. – 270 p.

Fink S. Crisis management: Planning for the inevitable / S. Fink. – New York: iUniverse, 200. – 245 p.

Pearson C. M. From crisis prone to crisis prepared: A framework for crisis management / C.M. Pearson, I.I. Mitroff. The academy of management executive. – 1993. – 7(1). – P. 48-59.

Augustine N.R. Managing the crisis you tried to prevent / N.R. Augustine // Harvard Business Review. – 1995. – 73(6). – P. 147-158.

Harrison, S. Disasters and the media: managing crisis communications / S. Harrison. – Basingstoke: Macmillan Press, 1999. – 238 p.

BS25999–1:2006 Вusiness continuity management. Code of practice – BSI British Standards, 2006 – 28 p.

BS25999–2:2007 Вusiness continuity management. Specification – BSI British Standards, 2007. – 38 p.

NIST SP 800–34 Rev. 1. Contingency Planning Guide for Federal Information Systems. – Gaithersburg, MD, United States: National Institute of Standards & Technology, 2010 – 150 р.

Іванченко Є.В. Базова архітектура експертної системи прогнозування та попередження кризових ситуацій / Є.В. Іванченко, О.В. Гавриленко, А.І. Гізун // Захист інформації. – 2012. – № 3. – С. 94-104.

Карпінський М.П. Метод виявлення інцидентів/потенційних кризових ситуацій / М.П. Карпінський, А.О. Корченко, А.І. Гізун // Захист інформації. – 2015. – Т.17. – №2. – С. 124-130.

Корченко А.О. Метод оцінки рівня критичності для систем управління кризовими ситуаціями / А.О. Корченко, В.А. Козачок, А.І. Гізун // Захист інформації. – 2015.– Т.17. – №1. – С. 86-98.

Корченко А.О. Метод виявлення та ідентифікації порушника в інформаційно-комунікаційних системах / А.О. Корченко, А.І. Гізун, В.В. Волянська, С.О. Гнатюк // Захист інформації. – 2013. – Т.15. – №4. – С. 387-393.

Корченко А.О. Система виявлення та ідентифікації порушника в інформаційно-комунікаційних мережах / А.О. Корченко, В.В. Волянська, А.І. Гізун // Безпека інформації. – 2013. – Т.19. – №3. – С. 158-162.

Гізун А.І. Аналіз сучасних систем управління кризовими ситуаціями / А.І. Гізун, А.О. Корченко, С.О. Скворцов // Безпека інформації. – 2015. – Т.21. – №1. – С. 87-101.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory