Kharchenko, V., O. Luppo, W. Bo, G. Argunov, D. Vasyliev, and K. Raksha. “ANALYSIS OF THE FLIGHT OBJECT CONCEPT”. Proceedings of National Aviation University, vol. 63, no. 2, Sept. 2015, pp. 7-11, doi:10.18372/2306-1472.63.8826.