Kharchenko, V., Y. Barabanov, A. Grekhov, M. Bogunenko, and J. Rudnyk. “PERFORMANCE ANALYSIS OF ‘AIRCRAFT-TO-SATELLITE-TO-GROUND’ LINK USING FORWARD ERROR CORRECTION”. Proceedings of National Aviation University, vol. 54, no. 1, Apr. 2013, pp. 7-14, doi:10.18372/2306-1472.54.3856.