Todchuk, V. “STABILITY OF CYLINDRICAL SHELLS”. Proceedings of National Aviation University, vol. 76, no. 3, Nov. 2018, pp. 56-61, doi:10.18372/2306-1472.76.13156.