[1]
W. Bo, V. Kharchenko, A. Grekhov, and I. Ali, “ESTIMATION OF DATA TRAFFIC OVERLOAD FOR SATELLITE COMMUNICATIONS”, Proceedings of National Aviation University, vol. 66, no. 1, pp. 11–17, Mar. 2016.