[1]
V. Kharchenko, O. Luppo, W. Bo, G. Argunov, D. Vasyliev, and K. Raksha, “ANALYSIS OF THE FLIGHT OBJECT CONCEPT”, Proceedings of National Aviation University, vol. 63, no. 2, pp. 7–11, Sep. 2015.