[1]
V. Kharchenko, Y. Barabanov, A. Grekhov, M. Bogunenko, and J. Rudnyk, “PERFORMANCE ANALYSIS OF ‘AIRCRAFT-TO-SATELLITE-TO-GROUND’ LINK USING FORWARD ERROR CORRECTION”, Proceedings of National Aviation University, vol. 54, no. 1, pp. 7–14, Apr. 2013.