[1]
V. Todchuk, “STABILITY OF CYLINDRICAL SHELLS”, Proceedings of National Aviation University, vol. 76, no. 3, pp. 56–61, Nov. 2018.