Kharchenko, V., Luppo, O., Bo, W., Argunov, G., Vasyliev, D. and Raksha, K. (2015) “ANALYSIS OF THE FLIGHT OBJECT CONCEPT”, Proceedings of National Aviation University, 63(2), pp. 7–11. doi: 10.18372/2306-1472.63.8826.