Kozlova, T. and Kryachek, V. (2014) “MORATORIUM ON LAND”, Proceedings of National Aviation University, 58(1), pp. 80–83. doi: 10.18372/2306-1472.58.6698.