Kharchenko, V., Barabanov, Y., Grekhov, A., Bogunenko, M. and Rudnyk, J. (2013) “PERFORMANCE ANALYSIS OF ‘AIRCRAFT-TO-SATELLITE-TO-GROUND’ LINK USING FORWARD ERROR CORRECTION”, Proceedings of National Aviation University, 54(1), pp. 7–14. doi: 10.18372/2306-1472.54.3856.