Kozlova, Tetyana, and Vladislav Kryachek. 2014. “MORATORIUM ON LAND”. Proceedings of National Aviation University 58 (1):80-83. https://doi.org/10.18372/2306-1472.58.6698.