Kharchenko, Volodymyr, Tatyana Shmelova, Yevgeniya Znakovska, Dmitriy Bondarev, and Andriy Stratiy. 2017. “MODELLING OF DECISION MAKING OF UNMANNED AERIAL VEHICLE’S OPERATOR IN EMERGENCY SITUATIONS”. Proceedings of National Aviation University 70 (1):20-28. https://doi.org/10.18372/2306-1472.70.11419.