KHARCHENKO, V.; BARABANOV, Y.; GREKHOV, A.; BOGUNENKO, M.; RUDNYK, J. PERFORMANCE ANALYSIS OF “AIRCRAFT-TO-SATELLITE-TO-GROUND” LINK USING FORWARD ERROR CORRECTION. Proceedings of National Aviation University, [S. l.], v. 54, n. 1, p. 7–14, 2013. DOI: 10.18372/2306-1472.54.3856. Disponível em: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/article/view/3856. Acesso em: 30 nov. 2023.