Bo, W., Kharchenko, V., Grekhov, A., & Ali, I. (2016). ESTIMATION OF DATA TRAFFIC OVERLOAD FOR SATELLITE COMMUNICATIONS. Proceedings of National Aviation University, 66(1), 11–17. https://doi.org/10.18372/2306-1472.66.9865